Cruinniu Na Nog Mr Everybody

Pobail Chruthaitheacha

Céard atá i gceist leo?

D’fhorbair Foirne Cruthaitheachta ar fud na hÉireann 31 Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta atá saincheaptha ina n-aonar chun saol cruthaitheach do phobail ó 2018 – 2022 a shainaithint, a ghníomhachtú agus tacú leis.

Ag breathnú ar an gcultúr agus ar an gcruthaitheacht sa chiall is leithne, dírítear sna straitéisí sin, bunaithe ar na Pleananna Cultúir agus Cruthaitheachta a foilsíodh sa chéad bhliain den Chlár Éire Ildánach (2017), ar iarrachtaí comhoibríocha idir daoine agus eagraíochtaí i bpobail, ag léiriú chineál forbartha an Chláir agus a thosaíochtaí.

In 2017, tionóladh os cionn 250 tionscadal, tionscnamh agus imeacht ar fud na tíre de bharr dhíograis agus obair chrua na bhFoirne Cultúir - inar cuimsíodh oifigigh áitiúla ealaíon agus oidhreachta, leabharlannaithe, oifigigh fiontraíochta, cartlannaithe agus baill ábhartha eile de do phobal - i ngach ceantar.  

Inniu, tá leas á bhaint as tairbhí an leibhéil sin rannpháirtíochta cruthaithí ar fud na hÉireann, agus, i mbliain a dó de Chlár Éire Ildánach, tá leas á bhaint astu faoi chuimsiú na Straitéisí Cultúir agus Cruthaitheachta 2018-2022.

Trí réimsí sonracha fócais a shainaithint, tá béim á cur ag d’údarás áitiúil ar an acmhainneacht le haghaidh tionchar fadtéarmach ar fholláine pobal ag tagairt dár leanaí, dár bpobail, dár mbonneagar cruthaitheach agus cultúrtha, dár dtionscail chruthaitheacha agus dár gcáil dhomhanda. Léiríonn na straitéisí sin cur chuige nua láidir maidir le pleanáil lena n-uasmhéadaítear rochtain, éifeachtúlacht agus tairbhe cultúir agus cruthaitheachta d’údaráis áitiúil.