Skip to main content
Fernhill ParkGardens, Stepaside - Cruinniú na nÓg, Photo by Peter Cavanagh

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

Is ceantar ar leith Dún Laoghaire-Ráth an Dúin lena mbaineann bisiúlacht ó thaobh cúrsaí cultúir. Tá de theist ar Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin gur fada infheistíocht á déanamh i gcaipiteal cultúir an limistéir agus le himeacht na mblianta, tá coimisiúnú agus léiriú déanta ag an gComhairle ar fhéilte, ar thaispeántais, ar thréimhsí cónaitheacha, ar thionscadail scoile agus ar chláir maidir le healaín phoiblí ionas go mbrostaítear leis an bhforbairt ar an ealaín go háitiúil agus go gcothaítear í.

Is é atá d'aisling againn maidir le hÉire Ildánach go mbeadh de dheis ag an uile dhuine a chónaíonn sa Chontae a gcuid cruthaitheachta a thapú agus a thabhairt chun cinn chomh mór agus atá iontu. Is dlúthchuid den aisling an rannpháirtíocht agus deis an ealaín agus an chruthaitheacht a thaithí agus a thapú. Meastar buntábhacht freisin, maidir lena leagtar amach faoi Éire Ildánach a thabhairt i gcrích, le ceangal a chothú idir ealaíontóirí, agus daoine eile den lucht cruthaitheachta, agus dreamanna den phobal.

Image ALT text
Image ALT text

Spraoi Cruthaitheachta faoi Dhíon & faoin Spéir

Tionscnamh Spraoi le Leanaí agus Daoine Óga as scoileanna an Chontae d'fhonn cuidiú le hionad nua spraoi Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin i gceantar coille a chruthú i bPáirc Chnoc na Raithní, an Chéim.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Catherine Gallagher

Creative Ireland Co-Ordinator

Teagmháil

Ian Smalley

Administrative Officer

Teagmháil

Carolyn Brown

Arts Office

Teagmháil

Karen Cahill

Communications Office

Helen Griffin

Community & Social Inclusion Dept.

Mairéad Owens

County Librarian

Teagmháil

Dearbhla Lawson

Director of Community & Cultural Development

Teagmháil

Joanne Maher

Executive Architect

Teagmháil

Owen Laverty

Head of Local Enterprise

Teagmháil

Shelley Healy

Librarian

Teagmháil

Ciara Jones

Senior Executive Librarian

Teagmháil

Marian Keyes

Senior Executive Librarian

Teagmháil

Ruairí O'Dulaing

Senior Parks Superintendent

Teagmháil

Ár Straitéis

D'aithin muid sé phríomhthosaíocht atá le cur i bhfeidhm le linn thréimhse na Straitéise d'fhonn ár bhfís don chultúr agus don chruthaíocht a bhaint amach. Is trí chomhairliúchán poiblí agus na cuspóirí atá i straitéisí a bhaineann le cúrsaí cultúir i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin atá ann cheana a thabhairt le chéile an próiseas a bhí i gceist chun na Tosaíochtaí Straitéiseacha seo a aithint. ...

• Áit Ildánach a Chruthú
• Pobail Ildánacha a Chumasú
• Cruthaíocht agus Nuálaíocht
• Caighdeán Maireachtála agus Folláine
• Comhpháirtíocht & Comhoibriú
• Feasacht a Ardú

Is í an mhian atá againn do Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin deis an chruthaitheacht i ngach foirm a bheith faoi rath agus go mbláthóidh sí mar chuid shainiúil de shaol na ndaoine, den áit agus de na comhpháirtíochtaí atá i gcroílár an Chláir seo.

Dún-Laoghaire-Rathdown.pdf
Íoslódáil