Skip to main content
Fernhill ParkGardens, Stepaside - Cruinniú na nÓg, Photo by Peter Cavanagh

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

Is ceantar ar leith Dún Laoghaire-Ráth an Dúin lena mbaineann bisiúlacht ó thaobh cúrsaí cultúir. Tá de theist ar Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin gur fada infheistíocht á déanamh i gcaipiteal cultúir an limistéir agus le himeacht na mblianta, tá coimisiúnú agus léiriú déanta ag an gComhairle ar fhéilte, ar thaispeántais, ar thréimhsí cónaitheacha, ar thionscadail scoile agus ar chláir maidir le healaín phoiblí ionas go mbrostaítear leis an bhforbairt ar an ealaín go háitiúil agus go gcothaítear í.

Is é atá d'aisling againn maidir le hÉire Ildánach go mbeadh de dheis ag an uile dhuine a chónaíonn sa Chontae a gcuid cruthaitheachta a thapú agus a thabhairt chun cinn chomh mór agus atá iontu. Is dlúthchuid den aisling an rannpháirtíocht agus deis an ealaín agus an chruthaitheacht a thaithí agus a thapú. Meastar buntábhacht freisin, maidir lena leagtar amach faoi Éire Ildánach a thabhairt i gcrích, le ceangal a chothú idir ealaíontóirí, agus daoine eile den lucht cruthaitheachta, agus dreamanna den phobal.

Image ALT text

Cad is Cosán Scéil ann?

Is é Cosán Scéil Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin an chéad uair in Éirinn a chuirfear siúlóid faoin spéir ar fáil lena n-insítear scéal trí leabharlanna poiblí nó trí thionscnaíocht phríobháideach, ag tabhairt na seirbhíse leabharlainne amach faoin aer agus isteach sa réimse poiblí. Is leabhar pictiúr atá sa chosán scéil nó siúlóid scéil a chuirtear ar fáil i bhfoirm taispeántais a bheidh tú ábalta a leanúint ó thús deireadh, agus tú ag siúl le do mhuintir nó le do chairde.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Catherine Gallagher

Comhordaitheoir Éire Ildánach

Teagmháil

Ian Smalley

Oifigeach Riaracháin

Teagmháil

Carolyn Brown

Oifig Ealaíon

Teagmháil

Karen Cahill

Oifig Cumarsáide

Helen Griffin

An Roinn Pobail & Cuimsiú Sóisialta

Dearbhla Lawson

Stiúrthóir Forbartha Pobail & Cultúir

Teagmháil

Joanne Maher

Ailtire Feidhmiúcháin

Teagmháil

Owen Laverty

Ceann Fiontar Áitiúil

Teagmháil

Shelley Healy

Leabharlannaí

Teagmháil

Ciara Jones

Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach, Roinn na Leabharlann

Teagmháil

Marian Keyes

Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach, Roinn na Leabharlann

Teagmháil

Ruairí O'Dulaing

Stiúrthóir Sinsearach Páirceanna

Teagmháil

Ár Straitéis

D'aithin muid sé phríomhthosaíocht atá le cur i bhfeidhm le linn thréimhse na Straitéise d'fhonn ár bhfís don chultúr agus don chruthaíocht a bhaint amach. Is trí chomhairliúchán poiblí agus na cuspóirí atá i straitéisí a bhaineann le cúrsaí cultúir i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin atá ann cheana a thabhairt le chéile an próiseas a bhí i gceist chun na Tosaíochtaí Straitéiseacha seo a aithint. ...

• Áit Ildánach a Chruthú
• Pobail Ildánacha a Chumasú
• Cruthaíocht agus Nuálaíocht
• Caighdeán Maireachtála agus Folláine
• Comhpháirtíocht & Comhoibriú
• Feasacht a Ardú

Is í an mhian atá againn do Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin deis an chruthaitheacht i ngach foirm a bheith faoi rath agus go mbláthóidh sí mar chuid shainiúil de shaol na ndaoine, den áit agus de na comhpháirtíochtaí atá i gcroílár an Chláir seo.

Dún-Laoghaire-Rathdown.pdf
Íoslódáil