Cruinniu Na Nog Mr Everybody

Infheisteofar €1.15m breise sa chlár Éire Ildánach mar chuid de Cháinaisnéis 2019

10 Deireadh Fómhair 2018
2 nóim á léamh

D’fhógair an tAire Madigan an infheistíocht bhreise ar cuireadh fáilte mhór roimpi, agus cuideoidh sí le tionchar an chláir a leathnú agus a mhisean a bhaint amach; chun folláine an duine aonair, an phobail agus mhuintir na tíre a chur chun cinn.

Nuair a chuirtear an infheistíocht bhreise seo san áireamh, caithfear €7.2m ar an tiomantas dár dtionscnamh cultúrtha, cruthaitheach agus folláine le haghaidh 2019. Treisítear creideamh an Rialtais i luach cultúrtha agus i gcumhacht na n-ealaíon, an chultúir agus na cruthaitheachta mar mheáin le hathrú fiúntach a dhéanamh ar saol gach duine.

Áirítear i measc cuid de na torthaí sonracha:

 

  • Cruinniú na nÓg – lá náisiúnta cruthaitheachta dár leanaí agus dár ndaoine óga – an leathnú. Is í Éire an t-aon tír sa domhan a bhfuil lá iomlán aici atá tiomanta do ghníomhaíochtaí cruthaitheacha a bheidh ar siúl i bpobail áitiúla ar fud na tíre

 

  • Déanfar an líonra de Scoileanna Ildánacha a leathnú, a bhfuil 150 páirteach ann faoi láthair. Is tionscnamh suaitheanta de chuid an chláir Éire Ildánach é seo atá faoi stiúir na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Oideachais agus Scileanna.

 

  • Gníomhachtú agus feidhmiú an 30 tionscnamh uaillmhianach a eascraíonn ón gCiste Náisiúnta Ildánachta. Tá roinnt tionscadail taighde cheannródaíocha ina measc, i réimsí ar nós na cruthaitheachta agus na meabhairshláinte, oibriú le hospidéil teagaisc, cúrsaí cruthaitheachta in ospís agus in aonaid cúraim do dhaoine ag deireadh a saoil. Táthar ag súil go mbeidh na tionscnaimh seo mar bhonn eolais do bheartais an rialtais agus go gcuirfidh siad le folláine gach duine beag beann ar chúinsí ár saoil amach anseo.
Government buildings

Dúirt an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D. agus í ag labhairt ag an bhfógairt:

“Téann an tionscnamh uathúil seo ó neart go neart... D’éascaigh an infheistíocht na foirne Cultúrtha i 31 Údarás Áitiúil le níos mó comhpháirtíochta a bhaint amach ag leibhéal áitiúil. Cuirtear ar chumas pobail éagsúla athrú mór agus fiúntach a chur i bhfeidhm tríd an gcruthaitheacht.

Bainfidh na mílte leanbh agus duine óg tairbhe as an gcumhacht ollmhór a bhaineann leis an smaointeoireacht chruthaitheach taobh istigh agus taobh amuigh dár mbunscoileanna agus dár n-iar-bhunscoileanna tríd an tionscnamh nuálach ‘Óige Ildánach’.

Déanfaimid ceannródaíocht ar thionscnaimh nuálacha agus spreagúla trínár gCiste Náisiúnta Ildánachta a chruthaíonn bealaí nua dúinn agus muid ar an aistear chuig sochaí atá cruthaitheach i ngach uile bhealach.”

Dúirt Tania Banotti, Stiúrthóir an chhláir Éire Ildánach:

“Táimid ag iarraidh na fórsaí móra cruthaitheachta atá inár sochaí cheana féin a spreagadh tríd an gclár Éire Ildánach. Is ráiteas uaillmhéine é an clár seo: chun ár bpobail a neartú, chun oidhreacht chultúrtha shaibhir a fhágáil dár leanaí, agus chun an t-aoibhneas a bhaineann le rudaí a chruthú agus a dhéanamh a thabhairt isteach i saol gach duine.”

Chun tuilleadh a fháil amach faoin gcaoi a bhfuil an clár Éire Ildánach ag tacú leis an gcruthaitheacht i do cheantar féin, féach ar an Straitéis Áitiúil Chultúir agus Chruthaitheachta 2018-2022 atá ag gach Údarás Áitiúil.