Children's Cruinniu na nOg workshop

“A leithéid de spleodar!” Na daoine óga a thug inspioráid do Chruinniú na nÓg

22 Meitheamh 2018
3 nóim á léamh

Gan ach 24 uair an chloig idir muid féin agus an lá mór, tráth a dtosóidh Cruinniú na nÓg ar fud na tíre, cén chaoi go díreach ar pleanáladh an clár seo d’imeachtaí saor in aisce, áitiúil don óige nach bhfacthas a leithéid riamh cheana?

Luíonn freagra na ceiste le daoine óga na hÉireann, daoine cliste, tréitheacha agus dea-chroíoch.

I mí Aibreáin, d’éascaigh an Roinn Gnóthaí Óige ceardlanna comhairliúcháin fiúntacha le leanaí agus daoine óga, lena chinntiú go raibh deis labhartha acu ag pleanáil Cruinniú na nÓg. Bhí na ceardlanna ar siúl ag Ard-Mhúsaem na hÉireann ag Beairic Uí Choileáin, agus ghlac leanaí idir 8 agus 12 bliana d’aois agus daoine óga idir 13 agus 17 mbliana d’aois, páirt in dhá cheardlann spraíúla maidir leis an smaoineamh a bhain le lá cruthaitheachta na hóige. Roghnaíodh na rannpháirtithe óga trí Chomhairle na nÓg Chathair Bhaile Átha Cliath.

Bhí tríocha is a ceathair duine óg páirteach agus, idir gháire, chluichí agus líníocht, roinn siad léargais agus smaointe linn. Bhí na smaointe sin mar bhunús dár bpleanáil don chéad Chruinniú na nÓg riamh.

Seo blaiseadh de roinnt de na freagraí a thug ár rannpháirtithe óga:

Dúirt Jessica, 12, “Is le haghaidh leanaí agus daoine óga na gníomhaíochtaí i gCruinniú na nÓg mar sin measaim gur cheart go mbeadh ár smaointe mar chuid díobh”. Bhain mé sult as an gcomhairliúchán mar bhí sé spraíúil agus bhí deis ag gach duine an rud is spéis leis féin a chur isteach [...] Tá gníomhaíochtaí cruthaitheacha tábhachtach mar ní bhíonn dóthain deiseanna againn mar leanaí agus daoine óga a bheith cruthaitheach gan faitíos a bheith orainn roimh ionchúiseamh agus/nó go ndéanfaí bulaíocht orainn.”

Dúirt Sam Gorman Cooke atá ceithre bliana déag “Creidim go bhfuil sé ríthábhachtach go gcuirfí tuairimí daoine óga san áireamh sa phleanáil a dhéantar ar Chruinniú na nÓg toisc gurb é dearcadh na leanaí maidir leis an gcruthaitheacht bun agus barr na hócáide. Bhain mé sult mór as an bpróiseas comhairliúcháin mar creidim gur cuireadh ár gcuid tuairimí san áireamh i ndáiríre [...] Tá gníomhaíochtaí cruthaitheacha tábhachtach do dhaoine óga mar bhealach chun bealaí éagsúla a thabhairt isteach chun iad féin a chur in iúl. Tabharfaidh sé sin deis do dhaoine óga sásamh a bhaint as a spleodar áthais féin agus fás go sábháilte laistigh de.”

Children workshop

Dúirt Jean-Ted Deliev, 16 bliana d’aois “Táim ag ceapadh go bhfuil sé tábhachtach tuairimí leanaí agus daoine óga a chur san áireamh nuair a bhíonn féile atá dírithe orthusan á heagrú. Bíonn deis acu níos mó sásaimh a bhaint as an bhféile toisc go mbaineann an fhéile leosan, agus tugann sé tuilleadh daoine isteach ar an gcaoi sin, trí bheith níos spéisiúla do dhaoine óga. Bhain mé sásamh as na comhairliúcháin toisc gur fhoghlaim mé faoi Chruinniú na nÓg agus mo chuid rannpháirtíochta le baill eile Chomhairle na nÓg ó thaobh smaointe a mholadh, agus ansin bhí spéis agam cad a tharlódh don fhéile.

Cuireann duine é féin in iúl leis an gcruthaitheacht, agus caithfidh leanaí iad féin a chur in iúl le fáil amach cad atá ceart dóibh féin. Múineann sé rudaí nua agus taithí nua don duine óg, agus spreagtar é chun é féin a fhorbairt mar dhuine maith. Agus ní bhfaighidh tú amach céard é an rud is fearr duitse mura mbainfidh tú triail as rudaí éagsúla de réir a chéile. Is bealach iontach iad gníomhaíochtaí cruthaitheacha freisin chun cairde atá ar aon intinn leat féin a dhéanamh, agus is cuid thábhachtach den saol agus d’éirí aníos é a bheith sóisialta. Ach an chruthaitheacht a spreagadh, cuidímid chun sochaí níos saibhre a chruthú do chách.”

Nuair a fiafraíodh dóibh faoi bheith páirteach sna comhairliúcháin, dúirt roinnt leanaí:

“Mhothaigh mé mar a mhothódh duine fásta, don chéad uair riamh.” Jennifer, 12 bhliain d’aois.

“Seo é an chéad uair le fada an lá ar thug duine cluas éisteachta dom...cuir i gcás, taobh amuigh den scoil.” Evan, 11 bhliain d’aois.

“Thuig mé sa deireadh thiar go raibh duine éigin ag éisteacht liom, mar d’éist siad lena raibh le rá agam.” Alin, 10 mbliana d’aois.

“Bhí mé an-sásta mar gheall go raibh mé in ann mé féin a chur in iúl.” Kayden, 10 mbliana d’aois.

Ar an Satharn beag seo, an 23 Meitheamh beidh an splanc cruthaitheach le brath ar fud na tíre tráth a mbeidh taibhléiriú, códú, téatar, ealaín, ceol, léamha, léirithe, imeachtaí speisialta agus go leor eile, ar siúl ar an lá saor in aisce seo do chruthaitheacht na n-óg.

Ba mhaith le Éire Ildánach buíochas ó chroí a ghabháil leis na leanaí agus leis na daoine óga ar fad, agus lenár gcomhghleacaithe sa Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus Mol na nÓg, a chabhraigh linn an lá speisialta seo a phleanáil.

Agus tacaíocht acu ó RTÉ agus Údaráis Áitiúla ar fud na tíre, déanfaidh Cruinniú na nÓg ceiliúradh ar leanaí agus daoine óga agus spreagfar iad chun taithí cheart a fháil ar an gcultúr agus ar an gcruthaitheacht ina gceantar áitiúil.

Faigh amach faoi imeachtaí i do cheantar féin agus taispeáin an spraoi atá ar siúl agat ar na meáin shóisialta agus úsáid á baint as an haischlib #MyCruinniu

Gan ach cúpla uair an chloig fágtha go dtosóidh an scléip, bí cinnte dul chuig creative.ireland.ie/cruinniu le bheith páirteach agus fáil amach cén obair a rinne na daoine óga seo ag pleanáil an lae!