National Library of Ireland

Tionscadal athfhorbartha €10m fógartha ag an Leabharlann Náisiúnta

12 Iúil 2017
3 nóim á léamh

Cuirfidh an tionscadal ceithre bliana feabhas ar chaighdeán caomhnaithe chomh maith le seirbhísí agus spásanna poiblí na leabharlainne.

Tá athfhorbairt mhór dá foirgneamh ar Shráid Chill Dara fógartha ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, a raibh ardmheas uirthi mar leabharlann taifid na tíre ó 1877 i leith.

Ag leanúint ar aghaidh lena haidhm chun cuimhne taifid na hÉireann a bhailiú, a chosaint agus a chur ar fáil, ligfidh an tionscadal ceithre bliana, ‘Athshamhlú na Leabharlainne Náisiúnta’, don Leabharlann Náisiúnta na coinníollacha stórála agus caomhnaithe a chruthú atá de dhíth chun bailiúcháin luachmhara náisiúnta a choinneáil slán do na glúine amach romhainn.

Cinnteoidh an athfhorbairt €10 milliúin, atá á glacadh ar láimh i gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí agus á maoiniú an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, go mbeidh buntáistí á soláthar don Leabharlann Náisiúnta agus a lucht úsáidte ó na spásanna poiblí agus seirbhísí feabhsaithe, spás taispeántais nua, léachtlann, caifé agus neart eile.

“Ligfidh an tionscadal ceithre bliana, ‘Athshamhlú na Leabharlainne Náisiúnta’, don Leabharlann Náisiúnta na coinníollacha stórála agus caomhnaithe a chruthú atá de dhíth chun bailiúcháin luachmhara náisiúnta a choinneáil slán do na glúine amach romhainn.”

Agus í ag labhairt ag an bhfógairt, dúirt an Dochtúir Sandra Collins, Stiúrthóir na Leabharlainne Náisiúnta:

“Táimid ar bís faoin deis uathúil seo chun an Leabharlann Náisiúnta a athshamhlú. Mar choimeádaí cuimhne na hÉireann, tá sé riachtanach na bailiúcháin náisiúnta atá faoinár gcúram a choinneáil slán agus a chosaint agus cuirfidh na hoibreacha athfhorbartha coinníollacha stórála agus caomhnaithe nua-aimseartha i bhfeidhm.

Tá an-áthas ar an leabharlann freisin go mbeidh an athfhorbairt in ann freagra a thabhairt ar an uaillmhian atá againn chun feabhas a chur ar ár spásanna poiblí agus seirbhísí. Tabharfaidh na spásanna poiblí feabhsaithe an deis chun tuilleadh teagmhála, chomh maith le teagmháil nua, a dhéanamh leis na bailiúcháin náisiúnta, agus cuirfidh siad ár seirbhísí ar fáil do chách. Sa Sciathán Thiar athchóirithe, beidh spás taispeántais nua, léachtlann nua, ardaitheoir poiblí a théann go gach urlár, caifé nua agus spás miondíola.

Is tionscadal ceithre bliana é athfhorbairt na Leabharlainne Náisiúnta, le céimeanna éagsúla a mbeidh tionchar acu ar chodanna difriúla den fhoirgneamh ag amanna difriúla. Táimid ag obair go crua lena chinntiú go mbeidh an méid is lú tionchair agus is féidir ag na hoibreacha ar ár léitheoirí, agus fanfaidh an leabharlann ar oscailt ar feadh an tionscadail.

Ag an am céanna, rinneadh digitiú ar an-chuid de na bailiúcháin atá i seilbh na Leabharlainne Náisiúnta, agus leanfar le digitiú suntasach i rith an athchóirithe. Leanfar le feabhas a chur ar an bhfáil ar na bailiúcháin ar líne le linn na n-oibreacha.”

Dhear an t-ailtire Thomas Deane, a rugadh i gCorcaigh, an leabharlann tagartha stairiúil i stíl chlasaiceach, agus tugtar aire inti do breis is deich milliún earra – leabhair, lámhscríbhinní, nuachtáin, grianghraif, priontaí, léarscáileanna, líníochtaí, ábhair ghearrshaolacha, ceol agus meáin dhigiteacha san áireamh.

Dhear an t-ailtire Thomas Deane, a rugadh i gCorcaigh, an leabharlann tagartha stairiúil i stíl chlasaiceach, agus tugtar aire inti do breis is deich milliún earra – leabhair, lámhscríbhinní, nuachtáin, grianghraif, priontaí, léarscáileanna, líníochtaí, ábhair ghearrshaolacha, ceol agus meáin dhigiteacha san áireamh.

Thug an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD an ráiteas seo agus í ag labhairt ag an bhfógra ag an Leabharlann Náisiúnta:

“Tugann Clár Éire Ildánach tús áite d’infheistiú rialtais a dhéanamh inár bhforais chultúrtha, mar sin tá an-áthas orm inniu an pacáiste infheistithe €10 milliún i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann a chur i láthair go poiblí. Is é seo an infheistíocht is suntasaí sa chuid stairiúil d’fhoirgneamh Shráid Chill Dara ó osclaíodh é den chéad uair in 1890.

Ní amháin go ndéanfaidh an plean athfhorbartha athchóiriú ar an bhfoirgneamh stairiúil agus na háiseanna stórála dár mbailiúcháin náisiúnta a uasghrádú, athrófar go hiomlán taithí na gcuairteoirí ar an Leabharlann Náisiúnta, agus tabharfaidh sé an deis don leabharlann níos mó forbartha a dhéanamh mar ionad le haghaidh taighde, cultúir, foghlama agus turasóireachta.”

Ionas go mbeidh an deis ann na hoibreacha a chur i gcrích, tosófar le srianta áirithe a chur i bhfeidhm i mí Lúnasa 2017:

  • Beidh na Príomhsheomraí Léitheoireachta agus Lámhscríbhinní dúnta gach Luan ón 14 Lúnasa.
  • Beidh na seomraí léitheoireachta ar oscailt fós an lá ar fad ó Mháirt go hAoine (le hoscailt dhéanach go dtí 7.45pm ar an Máirt agus ar an gCéadaoin mar is gnáth) agus ar maidin Shathairn.
  • Beidh fáil 24/7 ar na seirbhísí digiteacha go léir fós, an chatalóg dhigiteach san áireamh.
  • Beidh fáil ar Bhailiúcháin na nÁbhar Gearrshaolach chomh maith le Priontaí agus Líníochtaí ar líne amháin. Déanfar na bailiúcháin fhisiciúla a stóráil go seachtrach ar feadh an tionscadail agus ní bheidh fáil fhisiciúil ag taighdeoirí ar na bailiúcháin.
  • Tá 17,000 íomhá ar líne faoi láthair, agus tuilleadh le cur leis sin an samhradh seo. Leanfaidh an Leabharlann Náisiúnta ar aghaidh i mbun catalógú agus digitiú ar na bailiúcháin seo ar bhonn leanúnach, agus ba cheart iarratais ó thaighdeoirí ar chatalógú agus/nó digitiú aon bhailiúcháin faoi leith a chuir chuig prints&drawings@nli.ie.