Royal Hospital

Beidh ceardlann ar acmhainneacht fáis earnáil scannán agus teilifíse na hÉireann ar siúl inniu

05 Bealtaine 2017
4 nóim á léamh

Ar siúl inniu ag an Ospidéal Ríoga, Chill Mhaighneann, beidh Ceardlann Léirithe Meán le hionadaithe ón tionscal scannán, craolacháin agus beochana á thionól ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD.

Ag labhairt di ag an gceardlann i gCill Mhaighneann inniu dúirt an tAire Humphreys:

“Is náisiún scéalaithe í Éire; ba mhaith liom go ndéanfaimid na scileanna sin a uasmhéadú chun fás suntasach sna hearnálacha léirithe scannán, teilifíse agus beochana a spreagadh sna blianta atá amach romhainn.

Baineann ceardlann an lae inniu leis na príomhphearsana atá bainteach leis an earnáil chlosamhairc a thabhairt le chéile chun acmhainneacht an tionscail ina iomláine a uasmhéadú. Mar shampla, creidim go bhfuil deiseanna níos mó ann do chraoltóir an Stáit oibriú le compántais léirithe scannán neamhspleácha. Má bhreathnaíonn tú ar roinnt blianta anuas, bhí an-rath ar fad ar dhéantóirí scannán agus beochantóirí Éireannacha ar an ardán domhanda.”

Anuraidh, choimisiúnaigh an tAire Humphreys anailís eacnamaíoch ar thionscail chruthaitheacha scáileánbhunaithe na hÉireann, a bhfuil scrúdú á dhéanamh inti ar thionchar agus acmhainneacht eacnamaíoch ár n-earnála scannán, teilifíse agus beochana. I réamhthorthaí ón staidéar, atá á dhéanamh ag Olsberg SPI Ltd i gcomhar le Nordicity, léirítear:

  • Gur thacaigh an earnáil chlosamhairc le beagnach 15,000 post lánaimseartha anuraidh (lena n-áirítear poist dhíreacha agus seach-phoist)
  • Go n-oibríonn 6,700 cónaitheoir Éireannach mar fhoireann aisteoirí nó mar chriú i scannáin agus teilifís bheoghníomhaíochta
  • Go n-oibríonn os cionn 800 cónaitheoir Éireannach sna hearnálacha iarléiriúcháin agus VFX agus oibríonn os cionn 1,000 cónaitheoir Éireannach san earnáil bheochana
  • Mheall earnáil chlosamhairc na hÉireann os cionn €150 milliún in infheistíocht isteach in 2016
  • Tá méadú suntasach tagtha ar an margadh idirnáisiúnta le haghaidh ábhar a léirítear in Éirinn agus tá acmhainn ann atá ag méadú le haghaidh méadú suntasach eile

Dúirt James Hickey, Príomhfheidhmeannach, Bord Scannán na hÉireann chomh maith:

“Tionscnamh a bhfuil an-fháilte roimh is ea Éire Ildánach ina gcuirtear an chruthaitheacht i gcroílár bheartas an Rialtais in Éirinn. Tá scéalaíocht na hÉireann ar scannáin agus i mbeochan chomh tábhachtach céanna d’Éirinn is atá ceann ar bith eile d’iarrachtaí cultúrtha agus eacnamaíocha na hÉireann. Tá Bord Scannán na hÉireann ag obair leis an Roinn Ealaíon ar thuarascáil eacnamaíoch Olsberg/SPI ina gcuirfear anailís mhionsonraithe agus láidir i láthair maidir leis an earnáil léirithe ábhair scannán agus scáileáin, mar aon le tionscnaimh bheartais, agus creidimid gur beart tábhachtach é sin chun an fás féideartha sin a bhaint amach don earnáil scannán agus beochana.

Tá deiseanna ollmhóra ann do thallann chruthaitheach na hÉireann atá ag obair in ábhar scannán agus scáileáin agus táimid ag súil go mbainfear leas iomlán as an acmhainneacht ollmhór seo, rud a dhéanfaidh ionad barr feabhais d’Éirinn i léiriú meán sna blianta amach romhainn.”