Girl doing art

Clais ealaíonta Loch Garman

26 Deireadh Fómhair 2018
3 nóim á léamh

Tá dhá thionscnamh atá lonnaithe i Loch Garman ag ardú feasachta maidir le cultúr sainiúil na tuaithe agus maidir leis an tábhacht a bhaineann lenár n-oidhreacht áitiúil a thuiscint, mar atá anois, mar a bhí agus mar a bheidh amach anseo.

Is cuid de Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 2018-2022 Loch Gorman, a leagadh amach go speisialta, an dá thionscnamh phobal-dírithe seo, ina ndírítear aird ar oidhreacht chultúrtha agus thraidisiúnta an chontae seo in oirdheisceart na tíre trí na hamharc-ealaíona agus an scannánaíocht.

Scéalta a bhailiú - M’Oidhreacht Chultúrtha

Mar iarracht chun béaloideas uathúil Loch Garman a dhigitiú, tá an scannánóir Terence White ag déanamh taifeadadh ar an oidhreacht chultúrtha shaibhir sa chontae le go mbeidh sé fós ar fáil do na glúine amach anseo. Tá an tionscadal, M’Oidhreacht Chultúrtha, ag taifeadadh cuimhní cinn, scéalta agus cuimhní na ndaoine áitiúla chun gearrscannán faisnéise a chruthú. Agus é mar aidhm aige oidhreacht chultúrtha éagsúil Loch Garman a léiriú, thug White cuireadh do dhaoine ó gach aoisghrúpa agus ó gach cúlra atá ina gcónaí sa chontae le bheith páirteach.

Tá White agus Ionad Ealaíon Loch Garman tar éis scéalta an cheantair a bhailiú go fonnmhar, idir scéalta faoi cuimhneacháin, amhráin a bhfuiltear an-cheanúil orthu, nó fiú scéalta faoi áiteanna a bhfuil tábhacht chultúrtha phearsanta ar leith ag baint leo. Rinneadh iarracht ar leith scéalta a fháil ó phobail níos ilghnéithí Loch Garman, agus measadh an tábhacht chéanna a bheith leis an oidhreacht reatha, an oidhreacht éabhlóideach agus an oidhreacht mar a bheidh sí amach anseo agus oidhreacht an am atá caite.

Léireofar toradh an tionscadail, scannán faisnéise 20 nóiméad, den chéad uair ag Ionad Ealaíon Loch Garman agus ag féilte scannán amach anseo chomh maith.

Clais ealaíonta - Plough Lines

Rinne daltaí ó rang a cúig agus rang a sé Scoil Chluain Caoi ceardlanna líníochta, péintéireachta agus priontaíochta leis an ealaíontóir David Begley atá lonnaithe i Loch Garman. Le cúnamh ón ealaíontóir Deirdre Buttimer, tá na daltaí agus Begley ag tabhairt faoin obair agus é mar aidhm acu taispeántas a eagrú, ‘Plough Lines’, ina gcuirfear oidhreacht an treafa agus na curadóireachta i gceantar Chluain Chaoi os comhair an phobail.

Agus iad dírithe ar aird a tharraingt ar luach dúchasach oidhreachta agus cultúrtha an treafa, rinne na daltaí spás, cruth agus an duine i dtimpeallacht an treafa a fhiosrú. Agus na scileanna nua seo foghlamtha acu, bhí na páistí in ann dul i ngleic lena gceantar agus an oidhreacht atá ann ar bhealach cruthaitheach. Bhí siad in ann dul i mbun cainte faoin a bhfuil ann agus go luath beidh siad ag cur an taispeántas féin ‘Plough Lines’ os comhair an phobail.

Tá tuilleadh eolais faoina bhfuil beartaithe do Loch Garman faoi Éire Ildánach le fáil i Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta an chontae.