Skip to main content
Fighting Words

Fighting
Words

Fighting Words

“Gach maidin, scríobhann leanaí bunscoile scéalta nua iontacha. Stóráiltear iad uile inár leabharlann (na scéalta, ní na páistí!)”.

Tá fís shimplí ag Fighting Words – chun deis a thabhairt do leanaí agus do dhaoine óga (mar aon le daoine fásta nach raibh an deis acu mar leanaí) cumhacht a gcuid samhlaíochta agus scileanna scríbhneoireachta cruthaithí féin a fháil amach agus leas a bhaint aisti.

Images by Gerard McCarthy

Baineann Fighting Words le rud éigin i bhfad níos leithne agus níos uilechuimsithí chomh maith – ag baint úsáide as scríbhneoireacht chruthaitheach agus scéalaíocht chun ár leanaí agus ár ndéagóirí a neartú le bheith ina gcruthaitheoirí athléimneacha, cruthaitheacha agus rathúla ina saolta féin.  Bíonn tionchar dearfach ag an bplé seo ar a bhforbairt phearsanta, shóisialta agus acadúil – rud a fhágann go mbeidh leibhéil rannpháirtíochta méadaithe ní amháin leis an scríbhneoireacht chruthaitheach ach leis an eispéireas scoile ina iomláine, agus lena chéile chomh maith.

Sa chéad 10 mbliana tar éis do Roddy Doyle agus Seán Love Fighting Words a bhunú in 2009 – bhí Fighting Words in ann teagascóireacht, meantóireacht agus foilsiú saor in aisce i scríbhneoireacht chruthaitheach a sholáthar do níos mó ná 120,000 páiste agus duine óg. Ó shin i leith, chuaigh Éire Ildánach i gcomhar le Fighting Words chun líon na ndaoine seo a mhéadú arís – go dtí daoine i mbeagnach gach cearn den tír, ag cinntiú ar an gcaoi sin go bhfaigheann níos mó páistí agus daoine óga an deis a bheith ina n-údair.

Tá 12 ionad Fighting Words ar fud na tíre faoi seo:

Baile Átha Cliath
Corcaigh
Gaillimh
Béal Feirste
Cill Mhantáin
Dún na nGall
Ciarraí
Maigh Eo
Loch Garman
Cúl Raithin
Cill Dara
Conamara

Tá d'aidhm le Fighting Words go dtiocfaí i gcion ar an uile leanbh agus ar an uile dhuine fásta sa tír.

Agus murab leor sin, leanann Fighting Words ag soláthar bealaí nuálacha lena chinntiú go leanann daoine óga i ngach áit leis an scríbhneoireacht chruthaitheach. Níos déanaí, chuir Fighting Words tús le tionscadal nua i dtuaisceart lár na cathrach i mBaile Átha Cliath darb ainm “Síolta Scéalta”. Tacaíonn sé seo le daoine óga a scéalta féin a scríobh agus tá sé mar aidhm ag an tionscadal cur ar a gcumas tús a chur lena scéal féin – a scéal pearsanta, imthoisceach agus mothúchánach – agus a n-áit – áit gheografach, shóisialta nó shamhlaíoch.

Fighting Words

Fighting Words

Ag obair le 24 scoil DEIS, tá sé mar aidhm ag an tionscadal seo ní amháin daoine óga a chur ar an eolas faoin scríbhneoireacht chruthaitheach, ach go tábhachtach, an tuiscint dhearfach atá acu orthu féin a neartú agus ligean dóibh na rudaí diúltacha ina saol a athmhúnlú agus a mothú áite agus féidearthachta a athrú.

Tá Clár Éire Ildánach (trí mhaoiniú ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meán agus clár Cad a Oibríonn na Roinne Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta & Óige) ag tacú le Fighting Words chun an tionscnamh seo chur ar bun i scoileanna agus i ngrúpaí óige in áiteanna eile sa tír. Tabharfar tús áite do scoileanna DEIS i ngach réigiún. Tabharfar deiseanna nua scríbhneoireachta cruthaithí do dhaoine óga ó bheagnach 250 scoil agus grúpa óige i mBaile Átha Cliath, cathair Chorcaí, cathair Luimnigh, Bré, Co. Chill Mhantáin agus Dhroichead Átha, Co. Lú chun triail a bhaint as próis, leabhair grinn agus scríbhneoireacht scripte.

Cé go gcuireann oibrithe deonacha cuid mhaith den tseirbhís ar fáil (le níos mó ná 1,000 teagascóir / meantóir deonach oilte ar fud na tíre), chuir an tacaíocht ó Chlár Éire Ildánach ar chumas Fighting Words teagmháil a dhéanamh le scríbhneoirí cruthaitheacha gairmiúla (agus daoine gairmiúla cruthaitheacha eile) lena chinntiú gur féidir le daoine óga ar fud na hÉireann taithí a fháil ar Fighting Words – agus “an ceart chun scríobh”!

Tá tuilleadh eolais faoi Fighting Words – chomh maith le saothar foilsithe na rannpháirtithe - ar fáil anseo Fighting Words

Stay up to date

×