Skip to main content
Creative Ireland, County Kerry

Ciarraí

Is í an aisling maidir le Ciarraí a chinntiú go mbíonn meas ag daoine ar fud Chontae Chiarraí ar an gcruthaitheacht agus deis acu í a thapú. Tríd an gcruthaitheacht sin, cuirfear daoine i mbarr a maitheasa; cuirfear lena gcuid rannpháirtíochta i mbeartaíocht cruthaitheachta agus leis an gceangal a bhraitheann siad leis an gcruthaitheacht an tráth céanna a gcuirtear le clú Chiarraí maidir le cúrsaí cruthaitheachta. Éire Ildánach i gCiarraí: baineann sé leatsa, bíodh sé ag baint leat!

Is í an aisling maidir le Ciarraí a chinntiú go mbíonn meas ag daoine ar fud Chontae Chiarraí ar an gcruthaitheacht agus deis acu í a thapú. Tríd an gcruthaitheacht sin, cuirfear daoine i mbarr a maitheasa; cuirfear lena gcuid rannpháirtíochta i mbeartaíocht cruthaitheachta agus leis an gceangal a bhraitheann siad leis an gcruthaitheacht an tráth céanna a gcuirtear le clú Chiarraí maidir le cúrsaí cruthaitheachta.
Éire Ildánach i gCiarraí: baineann sé leatsa, bíodh sé ag baint leat!

Déanann an tÚdarás Áitiúil oibriú ar mhaithe le cur le saol an tsaoránaigh agus tuigtear go ndéantar tairbhe maidir le saol níos fearr ag an duine trí dheis níos mó ar an gcruthaitheacht a chruthú dóibh. Tá cáil go hidirnáisiúnta ar Chiarraí maidir le scéimhe agus sceirdiúlacht agus cáil go náisiúnta ar an gcontae mar gheall ar chumas na bpeileadóirí; trí Éire Ildánach, féachfar lena chinntiú go mbíonn meas den chineál céanna ar chultúr beo an chontae agus go dtarraingítear i bhfad níos mó aird air.

Oibreofar le muintir Chiarraí chun a chinntiú go gcuirtear clár téagartha ar siúl lena léirítear feabhas agus flúirse na cruthaitheachta ar fud an chontae.

Tá luí ag Éire Ildánach i gCiarraí leis an bpobal, leis an gcomhar, leis an gcumarsáid agus an rannpháirtíocht, le huilechuimsitheacht agus le hacmhainneacht.

Tá na tréithe sin ag baint le tionscadail éagsúla a cuireadh i gcrích, ina measc:

The Lost Palace of Lixnaw
Athinsint ar stair dhearmadta ré órga Leic Snámha trí úsáid a bhaint as drámaíocht, amharclannaíocht, scéalaíocht, físeáin agus ceardaíocht chun stair Leic Snámha san 18ú aois a chur i láthair.
Tionscadal na Samhna i gCnoc na gCaiseal
Tionscadal maidir le hOirfidíocht Sráide arna chur ar siúl ag National Circus Festival Ireland d'fhonn muintir Chnoc na gCaiseal a spreagadh chun dealbhadóireacht tine a chruthú a bheadh ina chuid d'fhéile na Samhna i gCnoc na gCaiseal agus bhí an dealbh tine ina chuid den Fhéile Náisiúnta Sorcasaíochta i dTrá Lí arís ina dhiaidh sin.

An Illustrated Inventory of Everyday Objects
Tionscadal de chuid Alison Mac Cormaic agus Nora Duggan trína gceaptar tuiscint ar an tráth agus ar an áit i dTuaisceart Chiarraí le ceardlanna, tuairiscíocht fardail, beochan agus obair mósáice.

Living Museum
Dánlann Glucksman i gCorcaigh i mbun ceannródaíochta le tionscadal maidir le hIarsmalann sa Seomra Ranga le dhá scoil i ndeisceart Chiarraí - Scoil Náisiúnta an Chalaidh agus Scoil Náisiúnta Chathair Dónall.

Nature Music
Obair i gcomhar idir Seán Ó Dálaigh, Cumadóir, agus an Scotia Ensemble chun fuaimeanna beo an dúlra a chumasc le chéile i saothar cumadóireachta sa stíl chlasaiceach

Image ALT text

The Lost Palace of Lixnaw

Ba dhíol suntais an tionscnamh maidir le ‘The Lost Palace of Lixnaw’ ar chlár Chomharsanachtaí Cruthaitheachta Cheantar Bardasach Chiarraí i rith na bliana 2019. Tugadh léargas d'óg agus d'aosta ar an stair dhearmadta a bhaineann le ré órga Leic Snámha trí leas a bhaint as an drámaíocht, an amharclannaíocht, an scéalaíocht, físeáin agus ceardaíocht chun athinsint a thabhairt ar stair Leic Snámha san 18ú céad.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Kate Kennelly

Comhordaitheoir, Éire Ildánach & Oifigeach Ealaíne

Teagmháil

Sean Mulchinock

Riarthóir Tionscadail, Éire Ildánach

Teagmháil

Moira Murrell

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Comhairle Chontae Chiarraí

Teagmháil

Michael Scannell

Stiúrthóir Seirbhísí, Forbairt Eacnamaíochta agus Pobail

Teagmháil

John Breen

Stiúrthóir Seirbhísí, Comharsanachtaí Imharthana & Caighdeán an tSaoil

Teagmháil

Helen O’Carroll

Coimeádaí, Iarsmalann Contae Chiarraí

Teagmháil

Dr Michael Connolly

Seandálaí Contae

Teagmháil

Tommy O’Connor

Leabharlannaí Contae

Teagmháil

Tomás Hayes

Ceannasaí, Fiontraíocht Áitiúil

Teagmháil

Niamh O’Sullivan

Ceannasaí, an Rannóg Pobail & Príomhoifigeach, an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil

Teagmháil

Bridget Fitzgerald

Oifigeach Forbartha Eacnamaíochta

Teagmháil

Victoria McCarthy

Oifigeach Caomhnúcháin Ailtireachta

Teagmháil

Mike Lynch

Cartlannaí Contae, Leabharlann Chiarraí

Teagmháil

Eleanor Turner

Oifigeach Bithsféir, Tearmann Bithsféir Chiarraí

Teagmháil

Ár Straitéis

D'fhonn a bhfuil de dhíth ar an dhreamanna den phobal sna comharsanachtaí éagsúla a thabhairt san áireamh, tá ceithre phríomhthéama á bhforbairt maidir leis an Straitéis seo: ...

(1) Leathnú ar an teacht a bhíonn ar ábhar ealaíne agus cruthaitheachta ar fud an phobail go léir
(2) Earnáil na cruthaitheachta a chothú agus nuáil i gcúrsaí cultúir a spreagadh
(3) Forfheabhsú a thabhairt ar an bpróifíl agus ar an infreastruchtúr maidir le cúrsaí cultúir agus cruthaitheachta
(4) Ealaíontóirí agus daoine eile den lucht cruthaitheachta a chothú agus a bonn treise a chur fúthu

Kerry.pdf
Íoslódáil