Skip to main content
Marta Golubowska

Náisiún
Ildánach

Gach duine ar bord! An Bádamharclann Éiceolaíochta

Scroll
5 min read

Gach duine ar bord! An Bádamharclann Éiceolaíochta

5 min read

24/08/21

Gach duine ar bord! An Bádamharclann Éiceolaíochta

Tá báirse oidhreachta ón mbliain 1929 chun pobail a thabhairt le chéile faoi sprioc uathúil saor ó charbón. Agus é idir stiúideo ealaíne ar barr uisce agus saotharlann eolaíochta, tá neart gníomhaíochta agus uaillmhéine i gceist le tionscadal na Bádamharclainne Éiceolaíochta a seoladh le gairid.

D’fhonn pobail a nascadh ar feadh uiscebhealaí na hÉireann chun gníomhú práinneach ar son na haeráide a spreagadh agus todhchaí comhroinnte saor ó charbón a chruthú; seoladh láithreán gréasáin agus taispeántas maidir le líníochtaí deartha do thionscadal na Bádamharclainne Éiceolaíochta i mí Lúnasa ar bhruach na Feoire, Cill Chainnigh.

 

Ar aghaidh faoi Lán Seoil

Beidh sí réidh chun aghaidh a thabhairt ar na huiscebhealaí intíre ón mbliain 2022 ar aghaidh, agus tá an tsaotharlann ealaíon éiceolaíochta ar barr uisce nach mbeidh a leithéid arís ann á forbairt ag na healaíontóirí Anne Cleary agus Denis Connolly ón School of Looking. Cé gur in 1929 a bhí sí i mbarr a réime, claochlófar an báirse oidhreachta éachtach atá 48 méadar ar fhad ina hárthach saor ó charbón a bheidh oiriúnach do thaispeántais Bádamharclainne Éiceolaíochta ar fud lochanna, aibhneacha agus canálacha áille na hÉireann – ar trí sin a spreagfar freagra ealaíonta i leith an athraithe aeráide ar fud na tíre ar feadh an bhealaigh.

“Déanfar an báirse stairiúil 48m, a tógadh in 1929, a chlaochlú ina árthach atá neodrach ó thaobh carbóin de trí iarracht fud fad na tíre – beidh sé ina shiombail dár bhfás i dtreo todhchaí ghlas – agus tabharfaidh sí faoi aistear dhá bhliain ar fud na tíre ar na huiscebhealaí intíre ag obair le healaíontóirí, eolaithe agus pobail chun leas a bhaint as ár samhlaíocht choiteann agus gníomhú ar son na haeráide a spreagadh” – Forógra na Bádamharclainne Éiceolaíochta

Sketch of a boat

Ardán Inoiriúnaithe

Agus í leagtha amach bheith ina hardán inoiriúnaithe, táthar ag súil go ngníomhóidh an Bádamharclann Éiceolaíochta ar bhealach ar leith ina chomhthéacsanna éagsúla suíomhoiriúnaithe. Déanfar éascaíocht ar lucht spéise, ealaíona, tionscadail agus aimsir dhifriúil ag gach stad ar a turas.

 “Tá inoiriúnaitheacht ina gné lárnach de leagan amach an bháid mar ardán, go háirithe i ndáil le forbairt dhothuartha na géarchéime Covid-19, ina bhfuil brú orainn ár ngníomhaíochtaí poiblí a choinneáil lasmuigh.”

Architect sketch of a boat

I measc cuid d’fheidhmeanna an árthaigh agus í i mbun an aistir, áirítear stáitse, pictiúrlann lasmuigh, ionad clúdaithe lasmuigh agus saotharlann stiúideo.

Tá cúig thionscadal páirteach i dtionscnamh na Bádamharclainne Éiceolaíochta, agus oibreoidh rannpháirtithe i gcomhar le pobail chruthaitheacha, eolaíochta agus pobail i gcoitinne a gcasfaidh siad leo ar an mbealach, chun tuiscint níos fearr ar an áilleacht, na féidearthachtaí agus na fadhbanna a bhaineann le fionnuisce a spreagadh.

Cúig thionscadal comhoibríocha na Bádamharclainne Éiceolaíochta:

Marie Hanlon | Baile Átha Cliath

Gné lárnach de thionscadal Marie, ‘The Way We Treat Water’, is ea caighdeán an uisce, ina ndíreofar ar chúrsaí uisce le linn tréimhse ina bhfuil athrú aeráide ag tarlú – timthriall an uisce, tuile, triomach, cóireáil uisce, athchúrsáil uisce, díshalannú etc. Tacaíonn an tionscadal leis an smaoineamh go bhfuil an t-uisce atá ar fáil ina eintiteas teoranta atá faoi bhagairt anois ag an athrú aeráide, daonra atá ag méadú agus riachtanais an chineáil saoil nua-aimseartha atá ag méadú i gcónaí.

Marta Golubowsk | Cill Dara

Is ealaíontóir í Marta atá ag cur fúithi in aice na Canála Móire, is ball í de phobal a mbraitheann a saol ar uiscí na gcanálacha. Is é an teideal atá ar a tionscadal ná ‘Invasive Species’ agus baineann sé le fiaile uisce ar a dtugtar ‘Coon’s tail’ nó ‘Hornwort’ (Ceratophyllum demersum) a fháisceann í féin timpeall fearsaidí lián agus atá ina chúis le loingseoireacht a dhéanamh deacair nó dodhéanta fiú.

Paul Berg | An Clár

Ceithre bliana ó shin, thosaigh Paul ag obair ar ‘An Chrannóg Ceoil’ (‘The Musical Island’), ar rafta ceithre mhéadar ar trastomhas é atá feistithe le pontún atá as úsáid. Baineann an tionscadal le hoibriú le díláithriú aeir trí bhíthin brú uisce (trí úsáid a bhaint as sreabhadh agus ardú nádúrtha Loch Deirgeirt, sa chás seo) chun píopaí fuaime a chasadh, ar nós armóiní atá bainte óna chéile, píopaí bambú agus adhmaid. Mar chuid dá chomhoibriú leis an mBádamharclann Éiceaolaíochta, tá sé i gceist ag Paul réimse píopaí a bhfuil fuaim íseal acu agus atá ar snámh san uisce ar féidir iad a chasadh ar an oileán agus ar bhalla an chalafoirt, áit a mbeidh an rafta feistithe.

Joanna McGlynn | Gaillimh

Forbraíonn Joanna tionscadail chomhthéacs-shonracha mar fhreagairt ar an ngarthimpeallacht fhisiceach, ina bhfuil tuiscint ar phobail daoine, áite agus spéise. Tá téamaí a bhaineann le hoidhreacht nádúrtha, bithéagsúlacht plandaí agus micréiceachórais mar bhonn dá chomhoibriú leis an mBádamharclann Éiceolaíochta a d’fhorbair sí i gcomhpháirt le healaíontóir fuaime, Anne Marie Deacy agus le cúnamh ón taighdeoir an Dr. Christie Cunniffe.

Chelsea Canavan & Deirdre Power | Luimneach

Breathnaíonn Chelsea agus Deirdre ar phobail spéise atá ann cheana féin ar feadh na gcanálacha a bhfuil baint acu fós leis na canálacha i bhfad i ndiaidh stop bheith curtha le haistriú tráchtála earraí. Tháinig canálacha chun cinn mar thimpeallachtaí rialaithe mar fhreagra ar thionscadail a cruthaíodh ar feadh bealaí. Mar thoradh air sin, bhí na huiscebhealaí ‘saorga’ a tógadh ina gcúis le héiceolaíocht laistigh d’ailtireacht dhúchasach, ar trí sin a nochtadh startha nua.

4 people holding notebooks

Coinnigh súil amach ar na huiscebhealaí in 2022 don árthach uathúil seo!

Faigh tuilleadh eolais faoi thionscadal na Bádamharclainne Éiceolaíochta an-spéisiúil seo anseo.

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil