Skip to main content

Náisiún
Ildánach

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: Corca Dhuibhne Inbhuanaithe – Samhlúchán Cruthaitheach

Scroll
min read

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: Corca Dhuibhne Inbhuanaithe – Samhlúchán Cruthaitheach

min read

4/11/21

Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide: Corca Dhuibhne Inbhuanaithe – Samhlúchán Cruthaitheach

In 2022, óstálfaidh Leithinis an Daingin ealaíontóir leabaithe ag obair leis an bpobal feirmeoireachta áitiúil mar chuid de Corca Dhuibhne Inbhuanaithe – Samhlúchán Cruthaitheach, ceann de 15 tionscadal nua atá á mhaoiniú ag ciste Gníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide Éire Ildánach.

Tacóidh an acmhainn €2 milliún le tionscadail a nascann ealaíontóirí le taighdeoirí, eolaithe agus pobail chun fíor-athruithe a dhéanamh ina saol laethúil chun troid in aghaidh athrú aeráide.

Sprioc uaillmhianach

Shocraigh Bille um Gníomhú Aeráide an Rialtais 2021 sprioc laghdú 51% ar astaíochtaí carbóin faoi 2030, agus beidh tionchar ag an sprioc uaillmhianach seo ar gach saoránach, go háirithe san earnáil talmhaíochta. Is í an earnáil talmhaíochta is cúis le breis is 30% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa na hÉireann, agus tá brú ag méadú ar na hearnálacha feirmeoireachta a lorg carbóin foriomlán a laghdú.

Agus é ag obair leis an bpobal feirmeoireachta áitiúil, tá sé mar aidhm ag Corca Dhuibhne Inbhuanaithe tacú leis an aistriú chuig feirmeoireacht atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil agus na heacnamaíochta de ar Leithinis an Daingin. Tá glao oscailte seolta ag Corca Dhuibhne Inbhuanaithe chun ealaíontóir a lorg a bheidh leabaithe sa phobal feirmeoireachta le cur ar chumas na rannpháirtithe todhchaí feirmeoireachta ísealcharbóin a shamhlú.

Déanfaidh Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne bainistíocht ar an tionscadal, i gcomhar le Tionscnamh na nEalaíon Glas in Éirinn (GAII) agus MaREI (Ionad Taighde Fhondúireacht Eolaíochta na hÉireann um Fhuinneamh, Aeráid agus Mara).

Ag obair le chéile ar son athraithe

Tá iarracht déanta ag Mol Cruthaitheachta & Nuálaíochta Chorca Dhuibhne tacú leis an bpobal feirmeoireachta áitiúil a bheith níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ó bunaíodh é, agus bhí ról lárnach aige i mbunú an West Kerry Dairy Farmers ’SEC. Tá a fhios ag gach duine a bhfuil baint acu leis an eagraíocht faoi na constaicí a chuireann cosc ar fheirmeoirí a bheith níos inbhuanaithe agus féachann siad le dul i ngleic leis seo trí mheán na cruthaitheachta.

Mar chuid den tionscadal, glacfaidh an t-ealaíontóir nó na healaíontóirí roghnaithe, in éineacht leis na feirmeoirí rannpháirteacha, páirt i gclár imeachtaí um fhorbairt acmhainne lena n-áireofar cuairteanna ar thionscnaimh fuinnimh in-athnuaite, oifigí MaREI, fiontair inbhuanaithe, saoráidí díleá anaeróbach, agus feirmeacha a bhfuil éagsúlacht déanta acu le dul i ngleic leis an athrú aeráide.

 Tá sé mar aidhm ag an tionscadal seo oidhreacht a fhágáil a spreagfaidh pobail feirmeoireachta eile lasmuigh den leithinis athruithe a dhéanamh ar a gcleachtais feirmeoireachta ar bhealaí a chuirfidh in aghaidh athrú aeráide agus a laghdóidh astaíochtaí GHG.

Faigh tuilleadh eolais faoin gciste um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide.

Corca Dhuibhne Inbhuanaithe – A Creative Imagining dinglepeninsula2030.com/projects/creativeclimateactionproject/

Dingle Hub dinglehub.com

MaREI marei.ie

 

Stay up to date

×