Skip to main content
Date: 23rd June 2018 John Brady, Creagh at Noel Arrigan Visual Art in Ballinasloe Library for Co. Galway Cruinniú na n Óg Photo by Xposure

Contae na Gaillimhe

Bhí dlúthcheangal riamh ag Contae na Gaillimhe leis na healaíona agus leis an gcultúr de bharr go gcuirtear caighdeán maireachtála agus taobh tíre nádúrtha ar leith ar fáil d'ealaíontóirí, timpeallacht atá ag teastáil uathu chun go mbeidh an chruthaíocht faoi bhláth. Tá freagracht orainn an taobh tíre, ár n-oidhreacht thógtha agus nádúrtha a chaomhnú agus sin a chinntiú, d'fhonn tuilleadh forbartha a mhealladh agus a chinntiú go gcaomhnaítear na tosca a chuireann borradh faoin gcruthaíocht chomh maith agus is é sin atá mar bhonn atá leis tacaíocht a thugtar do phobal na cruthaíochta.

Feictear dúinn go bhfuil an chruthaíocht ríthábhachtach chun go mbeidh pobail ábalta a bheith faoi bhláth agus tuigeann muid gurb í an chruthaíocht bun agus barr na nuálaíochta, an scil is mó a bhfuil tóir uirthi ar fud réimsí saoil sa 21ú Céad. Leag ár gclár in 2019 béim ar an obair i gcomhar atá idir ár bhFoireann Cultúir agus dreamanna eile. Is tionscnamh dhá bhliain é Pop up Poetry for ‘lil Peeps arna léiriú ag Branar a chuirfidh tacaíocht ar fáil d'fhonn filíocht nuachumtha a choimisiúnú do pháistí idir 0-4 bliana d'aois agus áireofar foilseachán, taispeántas agus podchraoladh den saothar bunaidh in 2020 leis seo. Ar chuid de na tionscnaimh shuntasacha bhí Reading the Landscape le Zena Hoctor a bhain úsáid as Sraith Straitéisí Iniúchta Oidhreachta chun grúpaí áitiúla a thraenáil lena gcuid obair allamuigh ar an oidhreacht a bhaineann lena gceantar féin a fhorbairt.

Image ALT text

Bithéagsúltacht a Chruthú – Ainmhithe Rinn Mhaoile

Is tionscadal é Bithéagsúlacht a Chruthú atá lonnaithe in Limelight, ionad nua de chuid Bhráithre na Carthanachta do dhaoine fásta óga faoi mhíchumas in Órán Mór, Co. na Gaillimhe

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Alan Farrell

Stiúrthóir Gníomhach Seirbhísí

Teagmháil

Sharon O'Grady

Comhordaitheoir Éire Ildánach/Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Bernie Kelly

Leabharlannaí Contae & Cathrach Gníomhach

Teagmháil

Patria McWalter

Cartlannaí

Teagmháil

Jo Vahey

Leabharlannaí Feidhmiúcháin

Teagmháil

Marie Mannion

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Mairin Doddy

Oifigeach Caomhantais

Teagmháil

Una Ní Eidhin

Oifigeach Gaeilge

Teagmháil

Ár Straitéis

D'éirigh go maith le cláir Éire Ildánach i gContae na Gaillimhe in 2017 agus mar thoradh air sin chuir Foireann Cultúir Chomhairle Chontae na Gaillimhe tús leis an bplean straitéise cúig bliana seo a dhréachtú, ag cloí leis an teimpléad náisiúnta a chuir Éire Ildánach agus na hÚdaráis Áitiúla ar fáil. ...

Aithníodh príomhthosaíochtaí, agus bhí roinnt straitéisí reatha na Comhairle chomh maith le comhairliúcháin phoiblí mar bhonn faisnéise dóibh seo agus cuireadh aiseolas agus tuairimí suntasacha ón bpobal leo freisin chun an plean a chur i bhfeidhm ag an leibhéal áitiúil. Fágadh an fhreagracht as clár Éire Ildánach faoi chúram na n-údarás áitiúil agus léiríonn sé sin an ról ríthábhachtach atá againn, trínár bhFoireann Cultúir, tionchar a bheith againn inár bpobal, a bheith ag obair as lámh a chéile d'fhonn rannpháirtíocht sna healaíona a bheith níos coitianta, borradh a chur faoi thionscal na cruthaitheachta agus an oidhreacht a chaomhnú, le béim faoi leith ar an teanga, ar an taobh tíre agus ar an timpeallacht.

Galway-County.pdf
Íoslódáil