Skip to main content
Music Generation Louth

An láthair inar tharla eachtraí an scéil ársa Táin Bó Cúailnge, áit ina bhfuil seancheangal leis an nGaeilge, Óméith an ceantar deireanach i gCúige Laighean ina raibh an Ghaeilge á labhairt, agus contae inar ábhar mórtais an traidisiún filíochta agus ceoil, tá leas á bhaint as cultúr, téagar agus díocas an phobail i bPlean Cultúir agus Cruthaitheachta Lú faoi Éire Ildánach ionas go mbíonn ábhar taitnimh ag an uile dhuine.

Le téamaí maidir le féiniúlacht, cultúr agus saoránaíocht ag rith leis an gclár Éire Ildánach, cuireadh tús le páirt Lú sa bheartaíocht cúig bhliana leis na pleananna don bhliain 2017. Tá gnéithe ealaíne agus cultúir fite go dlúth trí shaol mhuintir an chontae agus dírítear sa Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta ar roinnt de na himeachtaí fiúntacha tairbheacha atá leagtha amach don bhliain seo agus do na blianta dár gcionn. Leis an mbunriachtanas atá le cur in iúl an chultúir i measc dhreamanna uile an phobail, is bealach tábhachtach cothú an chultúir agus na cruthaitheachta ar an gcaoi seo maidir le rannpháirtíocht na ndaoine i gcomhrá saoránaíochta a spreagadh.

Tá gnéithe ealaíne agus cultúir fite go dlúth trí shaol mhuintir an chontae agus dírítear sa Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta ar roinnt de na himeachtaí fiúntacha tairbheacha atá leagtha amach do na blianta 2018-2022.

Eagraíodh tograí agus tionscnaimh éagsúla i gContae Lú ón mbliain 2017 i leith, mar shampla Margadh Ceardaithe na Féile Eoin i nDroichead Átha, féile bhliantúil na Cúirte Cruitireachta, ealaíontóir cónaithe dearcealaíne agus scoil nua ceoil in Ionad Ealaíon na Tána i nDún Dealgan, chomh maith le tionscnaimh agus ceardlanna scéalaíochta i leabharlanna áitiúla.

Image ALT text

Féile Ealaíon Uirbeach SEEK

Is féile ealaíon uirbeach chomhaimseartha é Seek atá dírithe ar na hamharc-ealaíona a chur chun cinn i nDún Dealgan. Seoladh an fhéile bhliantúil náisiúnta seo in 2019 trína ndéantar stair agus pearsantachtaí Dhún Dealgan a chomóradh. Bhí sé thar a bheith gnóthach i nDún Dealgan arís i mbliana don tríú bliain as a chéile agus raon ealaíontóirí sráide Éireannacha agus Idirnáisiúnta i mbun múrphictiúir a dhéanamh.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Paddy Donnelly

Stiúrthóir Seirbhísí

Teagmháil

Joan Martin

Príomhfheidhmeannach

Teagmháil

Moya Hodgers

Comhordaitheoir Éire Ildánach & Oifigeach Ealaíon Gníomhach

Teagmháil

Yvonne O’Brien

Leabharlannaí Contae & Ceann na Foirne um Cháilíocht Beatha

Aoife Ruane

Stiúrthóir, Highlanes Gallery

Brendan McSherry

An tOifigeach Oidhreachta Contae

Brian Harten

Oifigeach Ealaíon an Chontae

Brian Walsh

Coimeádaí, Músaem an Chontae, Dún Dealgan

Colette Farrell

Stiúrthóir, Droichead Arts Centre

Lorraine McCann

Cartlannaí Contae

Paul Hayes

Stiúrthóir, An Táin Arts Centre

Sarah Daly

Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Creative Spark

Linda Larrigan

Leabharlannaí Feidhmiúcháin

Jackie Nowell

Cúntóir Tionscadail

Ár Straitéis

Louth.pdf
Íoslódáil