Skip to main content

Náisiún
Ildánach

€418,550 bronnta chun tacú le tionscail ildánacha dhigiteacha

Scroll
min read

€418,550 bronnta chun tacú le tionscail ildánacha dhigiteacha

min read

21/04/23

€418,550 bronnta chun tacú le tionscail ildánacha dhigiteacha

Tá an Ciste um Ghníomhú ar son an Gheilleagair á sheoladh don dara bliain as a chéile. Leis an tionscnamh seo, cuirtear achmhainní ar fáil d’údaráis áitiúla chun tionscadail nuálacha a fhorbairt lena lorgaítear acmhainn na dtionscal ildánach a threisiú chun tacú le forbairt eacnamaíochta áitiúil agus réigiúnach. D’fhógair Éire Ildánach inniu na cúig thionscadal a gheobhaidh maoiniú faoi Chiste Phobail Ildánacha um Ghníomhú ar son an Gheilleagair 2023.

Lorgaítear leis an gciste geilleagair ildánacha a fhorbairt ar leibhéal áitiúil. Tacófar le tionscadail sna tionscail ildánacha dhigiteacha go háirithe má iarrtar ar údaráis áitiúla, Oifigí Fiontair Áitiúla agus a gcomhpháirtithe. Leis na tionscadail mhaoinithe, tacófar leis an earnáil réaltachta breisithe agus tumthaí; forbairt cluichí agus dearadh tráchtála (lena n-áirítear dearadh tionsclaíochta, dearadh táirgí, amharc-chumarsáid, Ui/Ux, dearadh idirghníomhaíochta, dearadh seirbhíse agus dearadh straitéiseach).

Ar na tionscadail a bheidh ann, tá

Tionscnamh Wild GamesComhairle Chontae na Gaillimhe

Is comhpháirtíocht é an tionscnamh sin idir Ardán, Imirt, Oifig Fiontair Áitiúil na Gaillimhe agus Galway Game Jam. Díreoidh sé ar thacaíocht a thabhairt d’fhorbróirí cluichí atá ag teacht chun cinn le go mbeidh siad in ann ceangal a dhéanamh agus dul i mbun comhoibriú agus beidh tacaíocht acu ó fhorbróirí gairmiúla cluichí agus ó ghníomhaireachtaí fiontraíochta.

Atlantic Tide -Transforming the Irish Design Environment, Comhairle Chontae Shligigh

Tabharfaidh an tionscadal sin an tionscal dearaidh le chéile ar fud Réigiún Nuálaíochta an Atlantaigh. Is comhpháirtíocht é an tionscadal idir Comhairle Chontae Shligigh, Institiúid na nDearthóirí in Éirinn, Coimisiún Forbartha an Iarthair agus CREW Digital.

IMMERSE, Comhairle Chontae Dhún na nGall

Leis an tionscadal seo, cuirfear deiseanna ar fáil d’earnálacha tionscail áirithe i nDún na nGall le go mbeidh siad níos eolaí faoi acmhainní réaltachta breisithe. Is comhpháirtíocht é an tionscadal idir Oifig Fiontair Áitiúil Chomhairle Chontae Dhún na nGall, Eirmersive, Connected Hubs, Oifigí Fiontair Réigiúnacha, CREW Digital, Údarás na Gaeltachta agus Coimisiún Forbartha an Iarthair.

PURPLE XR, Comhairle Cathrach Chorcaí

Díríonn PURPLE – XR ar theicneolaíochtaí tumthacha agus comhcheanglaíonn siad tionscnamh oiliúna bunaithe ar phróiseas le fóram le haghaidh comhoibriú agus forbairt tionscadail lena n-éascaítear scileanna agus acmhainní a chumasc agus a roinnt. Oibreoidh Oifig Fiontair Áitiúil agus Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Chorcaí i gcomhar le Eirmersive Ireland, Imirt agus Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan.

North East Creative Conversations, Comhairle Contae Mhuineacháin

Is í Oifig Fiontair Áitiúil Chomhairle Contae Mhuineacháin atá i gceannas ar an tionscadal sin i gcomhar le Comhairle Contae Lú agus Comhairle Contae an Chabháin, Creative Spark agus Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan. Tá sé d’aidhm ag North East Creative Conversations acmhainn Réigiún an Oirthuaiscirt a fhorbairt agus a neartú mar ionad barr feabhais ildánach i leith dearadh tráchtála agus an cumas d’fhorbairt eacnamaíochta agus inbhuanaitheacht a fheabhsú san earnáil ildánach.

Stay up to date

×