Skip to main content


Nuacht

Cur síos ar an togra

Scroll
min read

Cur síos ar an togra

min read

1/07/22

Cur síos ar an togra

Tá togra ealaíne ilchéadfaí cruthaithe ag Orlagh Meegan-Gallagher, Ealaíontóir Cónaithe Pobail le Iontas Arts, atá bunaithe ar shaothar péintéireachta dá cuid féin ina bhfuil réimsí farraige agus gnéithe uisce.

A Memory of Water is teideal don togra.  Nuair a bhí srianta Covid-19 i bhfeidhm ar dtús a leagadh amach an togra ionas go n-oibrítear díreach trí dhaoine den fhoireann i dtithe altranais agus in ionaid cúraim lae le sraith imeachtaí atá pleanáilte go cúramach ionas go spreagtar obair ealaíne trí chéadfaí an Amhairc, na Cloisteála, na Cainte agus an Tadhaill a spreagadh.  Téamaí na farraige, na abhann agus an locha a bhí i gceist go leanúnach agus tugann Orlagh scéimhe, suaimhneas agus ciúnas na réimsí sin isteach ar an láthair sna tithe altranais agus sna hionaid cúraim lae. Bhí obair déanta roimhe seo aici leis an lucht cónaithe in Áras na Lorgan (Aonad Néaltraithe) Teach Altranais Naomh Muire i rith na bliana 2020 agus in Áras Chill Eanaigh (aonad measctha) Teach Altranais Chaisleán Rois i rith na bliana 2021 agus d’oibrigh sí i mbliana le dhá ionad eile… Teach Altranais Naomh Anna Béal Átha Beithe agus Ionad Cúraim Lae Chloch an Bhealaigh Carraig Mhachaire Rois, (faoi stiúir Chumann Alzheimers na hÉireann).

Oibríonn Orlagh leis na Comhordaitheoirí Bearta Sóisialta sna tithe altranais agus sna hionaid cúraim lae ionas nach gcuireann athrú ar shrianta maidir le Covid isteach ar an togra a thabhairt i gcrích.  Ina ionad sin, cuidítear leis an lucht foirne, tugtar modhanna nua maidir le cúrsaí ealaíne i bhfeidhm agus úsáidtear réimse leathan ábhair sa chaoi is gur féidir leis an lucht foirne, fiú agus deireadh leis an togra, leanúint ag baint úsáide as scileanna a fhoghlaimíonn siad chun cur lena gcleachtann gach duine faoina gcúraim i ndáil leis an ealaín.

Chun bailchríoch a chur le hobair an togra, eagraítear taispeántas de shaothar an lucht cónaithe sa teach altranais agus lucht an ionaid cúraim lae in éineacht le saothar Orlagh féin.  Beidh dhá thaispeántas ar siúl i mbliana, ceann i mBéal Átha Beithe agus ceann i gCarraig Mhachaire Rois agus, den chéad uair ó tháinig Covid, beidh na healaíontóirí ábalta a bheith i láthair ag an ócáid oscailte. Taobh amuigh den leas a dhéanfaidh seo do na healaíontóirí, a gcuid saothair a fheiceáil á chur ar taispeáint, i dtaispeántas á sheoladh ag an Méara, le tuairiscí ar na páipéir áitiúla, le haird agus meas mar atá tuillte, tabharfaidh na taispeántais dúshlán dhaoine freisin maidir lena meon féin i leith dhaoine a théann amach san aois agus leibhéil cumais agus ábaltachta.  Tá cruthaithe ag Orlagh arís agus arís eile gur féidir le duine ar bith, gan bheann ar chúinsí a gcáis, saothar álainn ealaíne a cheapadh ach an deis a thabhairt dóibh agus cúnamh de réir mar a oireann.

Déanann Orlagh gearrscannán faoin togra gach bliain le Darren Finn, scannánaí agus Fintan Gallagher, ceoltóir, agus beidh sin á sheoladh ar chainéal YouTube Iontas Theatre tar éis oscailt na dtaispeántas i mí Deireadh Fómhair.

Deir Orlagh nach bhféadfadh sí tabhairt faoi thogra chomh hollmhór gan cúnamh taca ó Mhuineachán Ildánach.  Ní amháin go gcuireann Muineachán Ildánach cistíocht ar fáil don togra faoin gclár Críonna Ildánach, deir sí go bhfuil tuiscint agus meas freisin go nádúrtha ar an ealaíontóir/áisitheoir.  “Tá buntábhacht leis an gcúnamh taca agus leis an tuiscint gur fearr go mór an toradh ar an togra mar gheall gur duine mise a chleachtann an ealaín mé féin ó tharla go gcuireann mo chuid saothair féin a chruthú brí agus fuinneamh ionamsa agus gur fusa ansin brí agus beocht na healaíne a chur in iúl agus a chothú i ndaoine eile chomh maith.”

Nuair a bhíonn na taispeántais thart, beidh saothar ealaíne Orlagh á bhronnadh ar an teach altranais agus ar an ionad lae ionas go mbíonn comhartha buan ar an togra.  Tá súil ag Orlagh go leanfaidh na pictiúir de réimsí farraige ag cothú suaimhnis agus só sna hionaid seo i bhfad tar éis dheireadh a theacht leis an togra.

Tá de mheon leis an togra seo i gcónaí go gcuirtear feabhas trí bhearta ealaíne ar an saol ag daoine sna tithe altranais agus sna hionaid cúraim lae agus go ndéantar maitheas maidir le dea-bhail a bheith orthu.

 

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil