Skip to main content


Nuacht

Design Declares Ireland seolta in Óstán Dean

Scroll
4 min read

Design Declares Ireland seolta in Óstán Dean

4 min read

4/12/23

Design Declares Ireland seolta in Óstán Dean

I mí na Samhna, tháinig 150 dearthóir Éireannach le chéile chun Design Declares Ireland a sheoladh, tionscnamh nua um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide, a iarrann ar an bpobal deartha aghaidh a thabhairt go práinneach ar an ngá atá le hinbhuanaitheacht ina réimse.

Tá sé mar aidhm le Design Declares Ireland cúl a thabhairt le hinspioráid agus tús a chur le hathrú i ndáiríre. Chuir siad tús lena dturas beagnach bliain ó shin nuair a d’aithin Charlotte Barker, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Institiúid na Dearthóirí in Éirinn (IDI), an gá a bhí le hardán praiticiúil, soiléir agus tacúil don dearadh inbhuanaithe in Éirinn.

Rinneadh spreagadh ar an lucht freastail ag seoladh DDI ó thaobh tiomantas a thabhairt chun athrú ó bhonn a chur ar a gcuid cleachtais agus ailíniú leis an gcéad Dhearbhú, Gníomh 1: ‘Buail an tAláram’.

Comhiarracht agus buíochas

Is comhoibriú idir an IDI agus Cartlann 100 atá i gceist le Design Declares Ireland , a bhaineann úsáid as naisc atá ann cheana féin chun comhpháirtíochtaí a bhunú. Tháinig an painéal stiúrtha, a bhfuil an teastas gairmiúil, Dearadh d’Inbhuanaitheacht agus don Gheilleagar Ciorclach Design Skillnet comhlánaithe ag a bhformhór, le chéile ar bhonn coicíse, agus iad ag foghlaim ó ghluaiseachtaí eile ar nós Purpose Disruptors agus Architects Declare.

Áirítear ar bhaill an phainéil: Lara Hanlon (Portion Collective); Brian Byrne (Talamh); Stephen Ledwidge (Chart Design Studio), agus Fiona O’Reilly (On the Dot Design).

Chuir an príomhchainteoir agus an comhthionscnóir Design Declares UK, Alexie Sommer, léargas ar fáil maidir le turas domhanda na gluaiseachta agus béim á leagan aici ar an tábhacht a bhain le comhoibriú.

Tar éis na príomhóráide, thug an painéal stiúrtha breac-chuntas ar uaillmhian an tionscadail, ardán náisiúnta agus gnólachtaí a nascann leis an bpobal a chothú ar fud na hÉireann.

 

""Tá sé mar aidhm ag Design Declares Ireland díospóireacht a éascú, malartú faisnéise a spreagadh agus ardán a sholáthar don chomhfhoghlaim.""

Ag cur le pobal ina gcomhroinntear faisnéis: Foireann Uirlisí an D!

Ag baint leas as spiorad comhoibrithe an oideachais dearaidh, chuir cainteoirí béim ar an tábhacht a bhaineann le pobal ina gcomhroinntear faisnéis.

Tá sé mar aidhm ag Design Declares Ireland díospóireacht a éascú, malartú faisnéise a spreagadh agus ardán a sholáthar don chomhfhoghlaim.

 Tugadh isteach Foireann Uirlisí an D!, stór acmhainní, gníomhartha, uirlisí agus cás-staidéar, mar acmhainn luachmhar don lucht deartha. Tugadh ugach don lucht freastal cur leis an bhfoireann uirlisí, a gcuid taithí agus léargas a chomhroinnt chun comhfhaisnéis a shaibhriú.

Oideachas a chumhachtú: inbhuanaitheacht trí fhoghlaim a chothú

Chuir Design Declares Ireland béim freisin ar a dtiomantas i leith oideachais. Tá i bhfad níos mó ná díreach dearadh inbhuanaithe a spreagadh i gceist; is ardán atá ann atá tiomnaithe do bhealaí nua oibre a fhoghlaim, scileanna riachtanacha a fháil, agus smaointe nuálacha a chothú chun freastal níos fearr a dhéanamh ar an bpláinéad. Aithníonn Design Declares Ireland atá ina ghluaiseacht oideachais atá bunaithe ar chleachtas agus faoi threallús ag torthaí, cumhacht bunathraitheach an oideachais mar uirlis le nascleanúint a dhéanamh ar chastacht agus borradh a chur faoi athrú dearfach. Tá sé mar aidhm ag Design Declares Ireland Ieas a bhaint as an ardán seo chun críocha oideachais agus úsáid á baint as uirlisí ar nós Foireann Uirlisí D!

Cuireann imeachtaí ar nós an tseolta deiseanna ar fáil le hoideachas a chur ar an bpobal deartha. Mar sin, téann an tionscnamh níos faide ná sin; teastaíonn ón gcomharghnó comhpháirtíochtaí a chothú le coláistí, ollscoileanna, institiúidí, scoileanna agus gnólachtaí fud fad na hÉireann.

""Ní hamháin gur ócáid chinniúnach a bhí i seoladh Design Declares Ireland, ba thús le gluaiseacht a bhí ann.""

Díospóireacht phainéil, ceardlanna agus eile

Leanadh suas oíche an tseolta le díospóireacht phainéil a bhí á hóstach ag comhalta an choiste, Lara Hanlon, a raibh pearsanra móra i láthair ón dearadh agus ón inbhuanaitheacht, eadhon: Lisa Dooley (The Factory); Alexie Sommers (Urge Collective & Design Declares); Catríona Duggan (Gottstein Architects), agus Laura Costello (Thinkhouse & Purpose Disruptors). Rinneadh iniúchadh domhain sa chomhrá ar shaincheisteanna práinneacha agus ar réitigh fhéideartha, a sholáthraíonn sracfhéachaint ar na hiarrachtaí comhoibríocha atá amach romhainn. Leanadh é sin le ceardlann ghearr a thug ugach don lucht freastail breithniú a dhéanamh ar na dúshláin agus ar na hathruithe a bheidh ar a gcumas a dhéanamh agus iad ag tabhairt faoin turas inbhuanaitheachta.

Críochnaíodh an oíche le haitheasc ó Elin Burns, Ceann Misin i gComhairle na Breataine, a chuir béim ar an tábhacht a bhaineann le comhoibriú idirnáisiúnta chun treallús a chur faoi chleachtais maidir le dearadh inbhuanaithe.

Ní hamháin gur ócáid chinniúnach a bhí i seoladh Design Declares Ireland, ba thús le gluaiseacht a bhí ann. Agus iad tiomanta do ghníomh dearfach, do chomhoibriú agus d’ionchuimsitheacht, réitíonn an tionscnamh an bealach do thodhchaí ina mbeidh dearadh Éireannach chun tosaigh ó thaobh cleachtais inbhuanaithe agus freagrachta de. De réir mar a nochtann an turas an scéal, tugann Design Declares Ireland cuireadh do gach dearthóir a bheith rannpháirteach sa ghluaiseacht, a léargas a chomhroinnt agus todhchaí níos inbhuanaithe a mhúnlú don phobal deartha i gcomhar le chéile.

Foghlaim tuilleadh maidir le Design Declares Ireland trí chuairt a thabhairt orthu ar líne.

 

 

 

Read more about Creative Climate Action Fund II projects

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

Stay up to date

×