Skip to main content

Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Laoise agus Uíbh
Fhailí

Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Laoise agus Uíbh Fhailí

Tá forbairt Chomhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Laoise agus Uíbh Fhailí (LO LCYP) sa bhliain 2019 ina léiriú ar thiomantas láidir Bhord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí (LOETB) oibriú le daoine óga ar fud an dá chontae chun rannpháirtíocht agus gníomhaíocht maidir le gníomhaíochtaí cruthaitheacha lasmuigh den scoil a mhéadú.

I ndiaidh Coiste Stiúrtha a chur ar bun inar tugadh le chéile Oifigigh Ealaíon Údaráis Áitiúla Laoise agus Uíbh Fhailí, Oifigeach Óige, Oifigeach Oidhreachta, Oideachasóirí ó Music Generation agus ionadaithe ó LOETB, chuir sainchomhairleoir neamhspleách píosa suntasach taighde i gcrích in 2018. Trí thorthaí an taighde, tugadh eolas do Choiste Stiúrtha LO LCYP maidir leis na bacainní atá roimh rannpháirtíocht agus gníomhaíocht daoine óga i ngníomhaíocht chruthaitheach lasmuigh den scoil ar fud Chontae Laoise agus Chontae Uíbh Fhailí.

Aithníodh sa taighde bacainní ar rannpháirtíocht amhail iompar, costas, easpa saoráidí mar aon le ganntanas cláir chruthaitheacha. Chun dul i ngleic leis na riachtanais sin, forbraíodh níos mó ná 70 tionscadal go dtí seo ar fud Chontae Laoise agus Uíbh Fhailí, nár cuireadh ar fáil ar bhealach príomhshrutha. Mar chuid den obair, díríodh ar dhaoine óga idir 12-20 bliana d’aois ó chlubanna óige, grúpaí agus eagraíochtaí i gceantair thuaithe, uirbeacha agus shonraithe. Gan ach roinnt bheag a lua, áirítear le gníomhaíochtaí cruthaitheacha gníomhaíochtaí ar nós drámaíocht, amhránaíocht, grianghrafadóireacht agus scannánaíocht, ceol, múrmhaisiú, podchraoladh, scileanna raidió, scríbhneoireacht chruthaitheach agus gníomhaíochtaí a bhaineann le STEM.

Gné bharrthábhachtach d’obair LO LCYP is ea an riachtanas guthanna leanaí agus daoine óga, a n-uaillmhianta, mar aon le riachtanais a aithint chun eolas a dhéanamh chun na cláir chruthaitheacha sin a chur ar fáil. Téann LO LCYP i dteagmháil leis an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige maidir le comhairliúchán óige a fhorbairt dá cheantar, trí chomhairle agus treoir ó Hub na nÓg, lena chinntiú go mbeidh ról lárnach ag guthanna uathúla leanaí agus daoine óga i gContae Laoise agus i gContae Uíbh Fhailí maidir leis an mbealach ina bhforbrófar LO LCYP.

Tá samhlacha an dea-chleachtais neadaithe laistigh d’éiteas Chomhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Laoise agus Uíbh Fhailí, ar tríothu sin a chuideofar le heolas a dhéanamh do chreat agus é a choinneáil chun tacú le hoideachas cruthaitheach agus cultúir leanaí agus daoine óga ar fud Chontae Laoise agus Chontae Uíbh Fhailí. Creideann LO LCYP go bhfuil sé ríthábhachtach forbairt a dhéanamh ar chomhpháirtíochtaí reatha, agus cinn nua a dhéanamh ag an am céanna, d’fhonn deiseanna cruthaitheacha agus leibhéil rannpháirtíochta daoine óga a uasmhéadú.

Sampla maith de chomhpháirtíocht agus comhoibriú éifeachtach ina gcuirtear le gníomhaíocht chruthaitheach reatha agus ina dtugtar freagairt ar riachtanais daoine óga maidir lena n-acmhainn chruthaitheach a bhaint amach, is ea Tionscadal Grúpa Óige – Spás Cruthaitheach MYT Mhaighean Rátha. Clár cruthaitheach amháin dá leithéid atá ag dul ó neart go neart is ea Clár Taibhealaíon, Éascaitheoir: James O’Connor (Amhránaí/Cumadóir Amhrán) Arna thacú ag: Éire Ildánach agus LCYP Laoise agus Uíbh Fhailí i gComhar le Music Generation Laoise.

“An difríocht a dhéanann MYT dár saol ar fad – áit a bhfuil cairdeas, cineáltas, glacadh, saoirse chun ‘eitilt’ ann, agus an oiread sin SPRAOI!!” Duine óg atá páirteach i Spás Cruthaitheach MYT

Baill MYT i mbun Rólimeartha mar chuid dá gClár Taibhealaíon

“Bhí sé an-chrua agus bíonn an t-uafás ama ag baint leis, ach táim ar bís chun tuilleadh a dhéanamh, is breá liom é anois” – Duine óg atá páirteach i dTionscadal Bloic, Port Laoise – Ceardlanna d’Ealaíon Mhósáice

“Airím go maith nuair atá mé á dhéanamh” – Duine óg atá páirteach i dTionscadal Óige Thulach Mhór – Ceardlanna Ceoil agus Damhsa

 

Stay up to date

×