Skip to main content
Katherine Zesserson, Wicklow

Cill Mhantáin

Is minic a luaitear le Contae Chill Mhantáin gur ann atá garraí na hÉireann mar gheall ar a bhfuil den chultúr agus den oidhreacht ag baint leis an taobh tíre ann. Tá ilghnéitheacht ag rith leis an gcontae ó thaobh na topagrafaíochta de, le sléibhte, réimsí cósta, coillearnach, bogach agus ionaid oidhreachta ón ré ársa i leith. I bhfianaise a mbíonn de thairbhe as an oidhreacht cultúir sin maidir le saol an uile dhuine sa chontae, tá creat láidir curtha i dtreis ag Comhairle Chontae Chill Mhantáin maidir le seirbhísí cultúir a chur ar fáil ionas go dtugtar réimsí éagsúla chun cinn, mar shampla, ailtireacht, turasóireacht, pleanáil uirbeach agus pleanáil tuaithe, an fearann poiblí, agus forbairt shóisialta, pobail agus eacnamaíochta.

Tuigtear don Chomhairle an fiúntas atá leis an gcruthaitheacht mar chuid de na seirbhísí cultúir a chuirtear ar fáil agus, tríd an gclár Éire Ildánach, tá de chuspóir ag an gComhairle an comhar páirtnéireachta a chothú agus cur leis na deiseanna atá ag an bpobal i gcomharsanachtaí éagsúla ar fud Chill Mhantáin dul i ngleic lena n-oidhreacht cultúir ar bhealaí atá nua, ardaidhmeach, bríomhar.

Tá cónaí i gCill Mhantáin ar phobal bisiúil ealaíontóirí agus daoine eile den aos dána a chleachtann saothar i réimse leathan de mheáin éagsúla. Tá cuid mhór curtha i gcrích sa chontae ó bunaíodh an Oifig Ealaíon d'fhonn treisiú go háitiúil leis an bhfiúntas agus leis an tairbhe atá as cleachtadh na healaíne ar leibhéal ardaidhme agus as rannpháirtíocht inti. Tá creatchóras láidir ar bun faoin tráth seo trína gcuirtear bonn daingean faoi ról na healaíne san fhorbairt ar chomharsanachtaí ina mbíonn muintir an phobail tréitheach cruthaitheach.

Cuireann an clár Éire Ildánach ar ár gcumas treabhadh chun cinn le breis díocais agus le hinfheistíocht airgid a chuirfidh le saol an chultúir sa chontae ar bhealaí nua bunaithe ar an mbunchóras daingean atá ar bun cheana féin. Is léir buntáiste agus tairbhe dáiríre á chruthú ar an gcaoi sin maidir le dea-bhail agus bisiúlacht an chontae agus leanfaidh Éire Ildánach i gContae Chill Mhantáin ag treisiú leis an lón taithí agus léargais a gnóthaíodh ón gcéad chlár faoi Éire Ildánach i gContae Chill Mhantáin sa bhliain 2017.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Jenny Sherwin

Comhordaitheoir Éire Ildánach

Teagmháil

Brendan Martin

Leabharlannaí Contae

Teagmháil

Michael Nicholson

Stiúrthóir

Teagmháil

Vibeke Delahunt

Coimisinéir Scannán/Oifigeach Fiontraíochta

Teagmháil

Deirdre Burns

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Ár Straitéis

Is é atá d'aisling leis an gClár Éire Ildánach i gCill Mhantáin go ndéanfaí gnáthchuid den phobal ar fud an chontae den chruthaitheacht; go gcuirfí le hacmhainn agus le muinín an uile dhuine maidir le dul i mbun cruthaitheachta agus nuála ina saol féin ionas go gcuirtear le saol sóisialta, eacnamaíochta agus cultúir Chontae Chill Mhantáin. ...

Beidh an clár seo ina bhonn treise faoin gcruthaitheacht ar fud an phobail trí chaidreamh agus comharbheartaíocht a chothú idir lucht ealaíne, scannánaíochta, oidhreachta, leabharlannaíochta agus cartlannaíochta, i réimsí gairmiúla agus i réimsí eile. Tá de rún leis an straitéis go gcuirfí in aghaidh aon bhac ar rannpháirtíocht ar ann dó nó a thiocfadh chun cinn, más cúrsaí airgid, tíreolaíochta nó socheolaíochta is bun leo, nó aon bhac eile a bhainfeadh le dearcadh nó le meon. Beidh iniúchadh á dhéanamh faoi straitéis Chill Mhantáin ar na deiseanna atá ann caidreamh a chothú le lucht ealaíne, oidhreachta agus cruthaitheachta ar bhealaí nua seachas na bealaí seanbhunaithe amháin. Tá an rannpháirtíocht agus an deis rannpháirtíochta bunúsach maidir leis an aisling. Meastar chomh maith go bhfuil bunriachtanas leis na healaíontóirí agus daoine eile den lucht cruthaitheachta a cheangal leis an bpobal i gcomharsanachtaí éagsúla má táthar leis an aisling a thabhairt i gcrích.

Wicklow-1.pdf
Íoslódáil