Skip to main content
Cruinniú 2017, Cork County

Corcaigh

‘Tá suntas dáiríre le hÉire Ildánach i gContae Chorcaí agus dreamanna den phobal chomh maith le daoine aonair ag tabhairt faoi bhearta cruthaitheachta de chineálacha éagsúla.’ - An Comhairleoir Christopher O’Sullivan, Méara Chontae Chorcaí. Tá cuid mhór cultúir agus oidhreachta ag baint le Contae Chorcaí agus modhanna ríshuntasacha sin a chur in iúl trí bhearta éagsúla cultúir agus cruthaitheachta. Féachtar tríd an gclár Éire Ildánach leis an gcultúr a chur i gceartlár an uile ní a dhéantar agus tugtar deis iontach do Chontae Chorcaí beartaíocht cultúir an Chontae a fhorfheabhsú, a athspreagadh agus a chur chun cinn.

Tá scóip faoi Éire Ildánach maidir le héagsúlacht sa chur chuige i leith an chultúir agus na modhanna inar féidir an cultúr a chothú, a chur in iúl agus fiú amháin na réimsí béime a shonrú ar chóir díriú orthu. I gContae Chorcaí, tá an bhéim sin bunaithe ar Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 2018-2022 an Chontae, agus sin bunaithe ar an aisling:

A bhfuil i ngach duine sa chontae maidir le cúrsaí cultúir agus cruthaitheachta a thabhairt chun cinn go hiomlán; ionas gur den chultúr sinn féin agus gur sinne, mar aon phobal amháin ar fud an chontae, an acmhainn cultúir is mó agus is fiúntaí atá ar fáil; ionas go mbíonn an stair ar eolas againn; ionas go dtugaimid go fonnmhar faoi shaol na linne seo agus go mbítear ag dréim leis an saol atá i ndán faoi mar atá sin á chruthú lena chéile againn ar fad.

Tá 6 cinn de phríomhaidhmeanna leis an Straitéis agus líon is mó ná 60 beart luaite ina leith sin, iad ar fad á roghnú maidir le cúrsaí cultúir agus cruthaitheachta, tar éis comhairliúchán a dhéanamh go leitheadach leis an bpobal. Mar gheall ar thionscnaimh éagsúla, scéim tobshiopaí san áireamh, agus Scéim Deontais Chontae Chorcaí maidir le hÉire Ildánach, bhí ar chumas Chomhairle Chontae Chorcaí go dtí seo cuidiú le líon is mó ná 150 togra agus imeacht éagsúil i ndáil le gach ceann d'aidhmeanna na straitéise.

Bíonn ábhar spreagtha againn ar fad as an gcultúr agus táthar ag tnúth gur fada buan an tionchar a bheidh ag an gclár Éire Ildánach i gContae Chorcaí maidir le borradh faoin gcultúr agus faoin spéis sa chultúr. Trí oibriú lena chéile agus an cultúr a thabhairt chun cinn, déanfar leas don duine, tairbhe don áit agus sochar ar gach uile bhealach.

Image ALT text

Cruinniú na nÓg 2019

Tá fáilte agus glacadh go fonnmhar leis an gclár Éire Ildánach ar fud Chontae Chorcaí agus le Cruinniú na nÓg go háirithe ar eagraíodh 35 imeacht faoina scáth ar fud an Chontae Dé Sathairn an 15 Meitheamh 2019. Eagraíodh cuid mhór acu sin in árais Leabharlann an Chontae agus d'eagraigh grúpaí agus eagraíochtaí pobail imeachtaí breise, faoi dhíon agus amuigh faoin aer.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Niall Healy

DOS

Teagmháil

Emer O'Brien

County Librarian

Teagmháil

Rose Carroll

SEO Tourism

Teagmháil

Ian McDonagh

Arts Officer

Teagmháil

Aileen Loughrey

Irish Officer

Teagmháil

Conor Nelligan

Coordinator

Teagmháil

Ár Straitéis

Seoladh Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí 2018-2022 go háitiúil sa bhliain 2018 ag Comhdháil Bhliantúil Chontae Chorcaí maidir le hÉire Ildánach. Tá 6 cinn de phríomhaidhmeanna leis an Straitéis agus líon is mó ná 60 beart luaite ina leith sin sa chaoi is go gcuirtear cúrsaí cultúir agus cruthaitheachta i gcroílár gach a ndéantar sa Chontae. ...

Tá béim faoi leith ar infheistíocht a dhéanamh san infreastruchtúr cultúir, cruthaitheacht a spreagadh spéis an phobail a chothú maidir le gach gné den chultúr chomh maith le foghlaim fúinn féin inár nÉireannaigh dúinn trí bhearta cruthaitheachta, a bhfuil ar fáil i gCorcaigh maidir le cúrsaí cultúir a chur ar taispeáint agus béim láidir ar an nGaeilge. Is straitéis lán eolais atá ann lena gcuirtear muintir Chontae Chorcaí ar fad ar an eolas faoin tairbhe a thagann ó chúrsaí cultúir agus cruthaitheachta.

Cork.pdf
Íoslódáil