Skip to main content
SONY DSC

Ros Comáin

Is tionscnamh ardleibhéil Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Ros Comáin 2018 - 2022 a bhfuil d'aidhm uaillmhianach léi gnáthchuid de shaol an duine i Ros Comáin a dhéanamh den chruthaitheacht ionas gur féidir le muintir an chontae, ina saol príobháideach agus ina ndreamanna den phobal, iomlán ár gcuid cruthaitheachta a thabhairt chun cinn. Is clár cultúir atá in Éire Ildánach a leagadh amach chun maitheas an duine, an phobail agus an náisiúin a chothú.

Is é bun na cúise maidir leis an gclár go mbíonn beartaíocht cultúir ina shiocair le cruthaitheacht phearsanta agus cruthaitheacht chompántais agus go mbíonn toradh suntasach air sin maidir le maitheas an duine agus dea-thréithe tairbheacha torthúla an phobail. Tá príomhthábhacht á leagan i Ros Comáin mar théamaí ar an bhféiniúlacht, ar an gcultúr, ar an gcomhar agus ar an tsaoránaíocht ar fud an chontae agus idirnascadh á dhéanamh idir iad sin agus na cúig cinn de cholúin faoin gclár Éire Ildánach.

Tá ionadaíocht ar Mheitheal Cultúir Chomhairle Chontae Ros Comáin ag seirbhísí tábhachtacha de chuid an údaráis áitiúil, na seirbhísí ealaíon, leabharlannaíochta, oidhreachta agus pobail san áireamh, agus sin ag teacht le cur chuige an chomhair mar atá i gceist ar fud na tíre faoi Éire Ildánach. Táthar den chreideamh nach neamhathraitheach an cultúr, go mbíonn múnlú agus éabhlóid air go seasta síoraí. Táthar den tuairim gur cheart deis a bheith ag an uile dhuine na cláir a thapú, gur cheart oibriú i gcomhar, acmhainní a chur ar fáil dá chéile agus smaointe a chur sa timpeall ionas go gcruthaítear deiseanna don uile dhuine páirt a bheith acu i múnlú an chontae tríd an gcruthaitheacht. Táthar lánchinnte de gur mór le muintir Ros Comáin an chruthaitheacht de gach uile chineál.

Is fada lucht ealaíne, scríbhneoireachta agus cruthaitheachta ag cur shaoithiúlacht na ndaoine in iúl lena gcuid scéalaíochta, amhránaíochta, damhsa, deasghnátha, ceiliúrtha agus comórtha. Trí oibriú go fonnmhar le hÉire Ildánach, admhaíonn Comhairle Chontae Ros Comáin an ceangal idir an chruthaitheacht, an rannpháirtíocht agus acmhainní. Tugann an tionscnamh seo deis iliomad daoine a spreagadh chun teacht i láthair ar bhealaí iléagsúla ionas gur féidir smaointeoireacht nua a thabhairt chun cinn agus seanscéalta a athinsint.

Image ALT text
Image ALT text

“Coming Home” le Brian O’Doherty, Ionad Ealaíon Ros Comáin

Níl bealach is fearr le ceiliúradh a dhéanamh ar ealaíontóir de bhunadh Ros Comáin ná taispeántas dá chuid saothair a chur ar siúl chun spás nua do na hamharc-ealaíona in Ionad Ealaíne Ros Comáin a sheoladh. “Coming Home” an chéad taispeántas riamh de chuid Brian O’Doherty ina chontae dúchais.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Majella Hunt

Director of Services, Community & Enterprise, and the Libraries

Teagmháil

Sandra Turner

County Librarian

Teagmháil

Louise Ward

Head of Local Enterprise Office

Teagmháil

Nollaig Feeney

Heritage Officer

Teagmháil

Rhona McGrath

Arts Officer

Teagmháil

Eimear Dowd

Tourism Officer

Teagmháil

Averyl Dooher

Arts Centre Manager

Teagmháil

Fiona Ni Chuinn

Senior Executive Officer

Teagmháil

Áine Butler

Clerical Officer

Teagmháil

Ár Straitéis

Cuireadh Meitheal Cultúir le chéile i gComhairle Chontae Ros Comáin sa bhliain 2017 lena mbaineann baill den fhoireann ó na rannóga maidir le hEalaín, Oidhreacht, Leabharlannaíocht, Gnóthaí Pobail agus Fiontraíochta agus an Oifig Fiontraíochta Áitiúil. D'eagraigh an Mheitheal Cultúir agus Oifig Tionscadail Éire Ildánach cruinniú oscailte ag a raibh deis na bealaí is fearr a chíoradh chun cur leis an deis cúrsaí ealaíon, oidhreachta agus cruthaitheachta a thapú ar fud an chontae agus leis an leibhéal rannpháirtíochta. Tháinig ar cuireadh i láthair ag an bplé sin i gceist agus Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chomhairle Chontae Ros Comáin 2018-2022 á hullmhú. ...

Is plean uileghabhálach maidir leis an gcontae atá sa Straitéis atá ceangailte leis an bPlean Ealaíon, leis an bPlean Oidhreachta agus leis an tSeirbhís Leabharlannaíochta. Tá an straitéis dírithe ar bhonn treise a chur faoi lucht na cruthaitheachta, i ngach réimse, ar an gcruthaitheacht a chothú i leanaí agus in ógánaigh uile an chontae, ar chur le taithí an phobail ar an gcultúr de gach cineál agus ar infheistíocht straitéiseach, leanúnach, inmharthana i ngnéithe infreastruchtúir maidir le cúrsaí cultúir.

Is é atá d'aisling maidir le hÉire Ildánach i Ros Comáin go mbeadh an deis ag an uile dhuine féith thorthúil na cruthaitheachta i gContae Ros Comáin a thaithí ar mhaithe le sult agus ábhar spéise.

Roscommon.pdf
Íoslódáil