Skip to main content
DKANE 15/06/20189 REPRO FREE enjoying Cork City Cruinniú na nÓg which is organised by Cork City Council and is a national celebration of creativity in children and young people. Pic Darragh Kane

Cathair Chorcaí

Is í Corcaigh an dara cathair is mó in Éirinn agus is fada tuigthe go bhfuil an cultúr ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí den chathair. Bhí Corcaigh ina Príomhchathair Eorpach Cultúir sa bhliain 2005 agus tá Dánlann Crawford, Áras Ceoldrámaíochta Chorcaí, an Everyman Theatre, Triskel Christchurch, Firkin Crane, Dánlann Glucksman agus cuid mhór eagraíochtaí cultúir eile ar fáil inti. Níl áireamh iomlán leis an Cork Midsummer Festival, Féile Scannánaíochta Chorcaí, Córfhéile Idirnáisiúnta Chorcaí, Féile Dhomhanda na Leabhar, Féile Gearrscéalaíochta Chorcaí agus Féile Ceol Tíre Chorcaí ar a mbíonn ar siúl sa chathair agus a fhágann go luaitear Cathair na bhFéilte léi.

Is cláir nuálaíochta iad Music Generation i gCathair Chorcaí agus Beag, clár ealaíne atá bunaithe in ionaid cúraim leanaí, trína gcinntítear taithí na healaíne ar ardchaighdeán ag daoine óga. Tá de chlú ar pharáid Lá Fhéile Pádraig i gCorcaigh go mbíonn fáilte roimh an uile dhuine chuici agus oibríonn
Cork Community Artlink agus Dowtcha Puppets le dreamanna éagsúla den phobal ar fud na cathrach chun a chinntiú go mbíonn uilechuimsitheacht ag baint leis an bparáid. Tá cáil idirnáisiúnta ar na compántais amharclannaíochta Corcadorca agus Graffiti Theatre Company atá bunaithe go dlúth sa chathair. Cothaíonn Cartlanna Chathair agus Chontae Chorcaí agus Músaem Poiblí Chorcaí an ceangal leis an stair. Is ábhar mórtais i gCorcaigh an oidhreacht chultúir agus tá cinntithe ag an gcathair go dtugtar athmhúnlú cuí ar fhoirgnimh oidhreachta maidir lena n-úsáid ar mhaithe le cúrsaí cultúir. Tá spás d'ealaíontóirí agus deis ag an bpobal ábhar cultúir a thapú i nDún Eilíse, i Séipéal Naomh Peadar agus i Séipéal Naomh Lúcás, sa Cheárta Náisiúnta Dealbhadóireachta agus i gCloigín Ché Wandesford.

Tá an caidreamh idirnáisiúnta ag rith le stair na cathrach chomh maith le nós láidir feabhais i gcúrsaí cruthaitheachta. Is iomaí Corcaíoch le háireamh ar an aos smaointeoireachta, cruthaitheachta agus nuálaíochta. Tá na glúnta fós ag teacht faoi anáil dhaoine den lucht eolaíochta, mar shampla George Boole, an Dr Vincent Barry agus John Tyndall, scríbhneoirí de leithéid Frank O’Connor, Seán Ó Ríordáin, agus Seán Ó Faoláin, fealsúnaithe réabhlóidíochta de leithéid Thomáis Dáibhis agus Thraolaigh Mhic Suibhne, ealaíontóirí de leithéid John Barry agus Séamus Murphy, lucht daonchairdis eaglasta de leithéid Nano Nagle agus an tAthair Maitiú, ceoltóirí de leithéid Aloys Fleischmann, Sheáin Uí Riada agus Rory Gallagher. Tá lucht na linne seo i mbun ealaíne den uile dhisciplín ionas go gcinntítear beocht agus nuáil ag baint le saol an chultúir i gCorcaigh. Tá oiliúint tríú leibhéal i ngach cineál ealaíne, ealaín agus dearthóireacht, ailtireacht, scannánaíocht, ceol, amharclannaíocht agus litríocht ar fáil ar ardchaighdeán sa chathair. Cinntíonn Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí go mbíonn caidreamh bríomhar anonn is anall idir scoláirí, na mic léinn agus earnáil an chultúir ar fud na cathrach. Is Cathair Foghlamtha í Corcaigh atá tugtha don fhoghlaim feadh saoil.

Image ALT text

Creative Parks le Cork Midsummer Festival

Oibríonn Cork Midsummer Festival leis an Meitheal Cultúir gach bliain den chlár Éire Ildánach chun lá cruthaitheachta a chur ar bun i bpáirc áitiúil. Roghnaítear páirc gach bliain i gcomhar leis an mBrainse Ealaíon, Pobail, Oidhreachta agus Páirceanna.

The Walls Project

Open Video

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Paul Moynihan

Director of Service

Teagmháil

Adrienne Rodgers

Director of Service

Teagmháil

Liam Ronayne

Library

Teagmháil

Patricia Looney

Library

Teagmháil

Dan Breen

Museum

Teagmháil

Brian Magee

Archive

Teagmháil

Niamh Twomey

Heritage

Teagmháil

Chris Dorgan

Irish Language

Teagmháil

Tony Duggan

City Architect

Teagmháil

Pat Ruane

Conservation Officer

Teagmháil

Denis Barrett

City of Learning

Teagmháil

Liam Casey

Recreation

Teagmháil

Tony Power

Social Inclusion

Teagmháil

Fiona Browne

Arts Office

Teagmháil

Michelle Considine

Arts Office

Teagmháil

Elmarie McCarthy

Tourism

Teagmháil

Mary Walsh

Environmental Education

Teagmháil

David O'Brien

Rapid / Community

Teagmháil

Sandra O'Meara

Rapid/Community

Teagmháil

Ciara Brett

Archaeology

Teagmháil

Ár Straitéis

Tá an dóigh inar spreag Éire Ildánach saoránaigh na cathrach le roinnt blianta anuas tugtha chun suntais ag Comhairle Cathrach Chorcaí. Téann na cláir seo i gcion ar an lucht ealaíne agus cruthaitheachta, ar eagraíochtaí cultúir agus oidhreachta, ar ghrúpaí pobail, ar thionscail cruthaitheachta, ar ionaid oideachais agus ar scoileanna. Cinntíonn an clár Cathair Ildánach Chorcaí go dtéann an oidhreacht cultúir agus an chruthaitheacht chomhaimseartha i bhfeidhm ar dhaoine go hidirnáisiúnta, go dtarraingítear daoine le chéile agus go gcruthaítear deiseanna foghlama, ceiliúrtha, cruthaithe, plé, fiosrúcháin, caidrimh agus rannpháirtíochta. Tuigtear go rímhaith an tábhacht atá leis an gcultúr don chathair. Oibriú i gcomhar an tslí is fearr lena chinntiú go dtugann an uile shaoránach faoi ghnáis na nuálaíochta, na bríomhaireacta agus na cruthaitheachta. ...

Is ar an gcúis sin atá socraithe ag Meitheal Cultúir Chathair Chorcaí oibriú ar bhealach faoi leith – le chéile. Déanann an mheitheal an chistíocht ó Éire Ildánach a leithroinnt ar thionltúiscadail atá ildisciplíneach, rud a chiallaíonn go n-oibríonn daoine den mheitheal le chéile, agus le hearnáil an chultúir i gcoitinne, chun tionscadail spéisiúla a fhorbairt. Tá Corcaigh Ildánach agus Meitheal Cultúir Chomhairle Cathrach Chorcaí tugtha do na prionsabail maidir leis an gComhar, Cumarsáid, Pobal, Rannpháirtíocht, Uilechuimsitheacht agus Cumasú. Tá na prionsabail sin ag rith le cur chuige an údaráis áitiúil maidir lenár gcuid seirbhísí a chur ar fáil, agus go háirithe maidir leis an gclár Corcaigh Ildánach. Meitheal Cultúir Chomhairle Cathrach Chorcaí gurb é príomhfhiúntas atá leis an gclár Éire Ildánach gur deis atá ann oibriú i gcomhar ar fud réimsí éagsúla den chultúr in éineacht leis an bpobal i gcomharsanachtaí éagsúla agus leis na saoránaigh.

Príomhbhearta Straitéise Chomhairle Chathrach Chorcaí

1. Infheistíocht a dhéanamh i rannpháirtíocht fhadtéarmach sa chomhar cruthaitheachta.
2. Aitheantas a thabhairt do chultúr na ndaoine óga mar ábhar cruthaitheachta agus ealaíne i gCathair Chorcaí.
3. Spéis na saoránach a chothú ar bhonn cruthaitheachta sa tseandálaíocht, san oidhreacht foirgníochta, san oidhreacht nádúrtha agus san oidhreacht cultúir.
4. Úsáid ar bhonn cruthaitheachta a bhaint as an spás poiblí ar mhaithe leis an bpobal trí aon ócáid chultúrtha mhórscála amháin a eagrú gach bliain.
5. Aitheantas a thabhairt do Chathair Chorcaí ina cathair idirchultúrtha.
6. Aitheantas a thabhairt don chion tairbhe a dhéanann aos dána Chorcaí maidir le clú an chultúir ar an gcathair.

Cork-City.pdf
Íoslódáil