Skip to main content
"Welcome to Laois" Tour at The Rock of Dunamase - Participants stop for a photo . Photo: Michael Scully - no reproduction fee.

Laois

Mórtas Áite an mórthéama faoina bhfeictear an cultúr agus an chruthaitheacht ina gcuid lárnach den tsaol i gContae Laoise agus tairseacha ilghnéitheacha ar fáil ag an uile dhuine sa chontae ar mian leo páirt a ghlacadh i mbearta cruthaitheachta agus cultúir, más ina dtionscnóirí agus ina gcruthaitheoirí sin nó ina rannpháirtithe agus sa lucht féachana.

I gContae Laoise, trí chlár ildisciplíneach agus le tionscadail aonair, tá de rún againn cur in iúl na cruthaitheachta ar na bealaí iléagsúla a chothú agus a thabhairt chun cinn; glacadh go fonnmhar le smaointe nua; agus an córas a chruthú a chuidíonn le smaointe den sórt sin a thabhairt i gcrích agus an chruthaitheacht a bheith ina dlúthchuid de ghnéithe uile shaol cultúir, sóisialta agus eacnamaíochta Chontae Laoise.

Cuid lárnach den phobal na bearta Cultúir agus Cruthaitheachta agus tugann Éire Ildánach deis faoi leith i gContae Laoise oibriú ar bhonn straitéise leis na sócmhainní cultúir, sóisialta agus eacnamaíochta chun tairbhe do shaol an chontae.

Tá buntábhacht leis an gComhar, leis an gCumarsáid, leis an Rannpháirtíocht, leis an Uilechuimsitheacht agus leis an Acmhainneacht mar spreagadh fiosrúcháin agus mar ábhar bolscaireachta maidir leis an Mórtas Áite; mar lón eolais maidir le príomhbhearta straitéise a bhfuil cúrsaí ealaíne, an oidhreacht, leabharlanna agus cartlanna, an timpeallacht, fiontraíocht, turasóireacht, etc. de bhonn daingean fúthu.

Is contae bríomhar tuaithe atá i gContae Laoise, tairseach isteach sa réigiún lár tíre, atá cóngarach do phríomhchathair na hÉireann lena mbaineann oidhreacht foirgníochta, nádúrtha agus cultúrtha faoi leith, is léiriú an mórtas áite ar chultúr traidisiúnta, ar chultúr reatha agus ar chultúr atá i ndán agus ar chruthú áite - cur chuige ilghnéitheach maidir le cúrsaí pleanála, dearthóireachta agus sárúsáid sócmhainní arna spreagadh ag an am a caitheadh agus ag a bhfuil d'acmhainn ionainn faoi láthair agus san am atá le theacht.

Tá de chuspóir againn timpeallacht a chruthú atá cóiriúil maidir leis an gcomhar, le nuáil agus le cruthaitheacht, ionas gur féidir le muintir Laoise iomlán a gcuid cruthaitheachta a thabhairt in inmhe…cláir a leagan amach agus a chothú trína gcuirtear le misneach an duine agus le caighdeán an tsaoil mar gheall ar phlé cruthaitheachta leis an mórtas áite.

Ar na luachanna is dlúthchuid den chlár ardaidhme a thabhairt i gcrích, tá
- Féachaint le barr feabhais a bhaint amach i ngach réimse den bheartaíocht cultúir agus cruthaitheachta
- Misneach a chothú i muintir Laoise a bheith ina gceannródaithe i réimse an chultúir
- Leas a bhaint as an gcruthaitheacht chun cur le caighdeán an tsaoil i gContae Laoise
- Cultúr an chomhair a chothú taobh istigh den údarás áitiúil agus ar fud an phobail i gcoitinne

Image ALT text

Into the West: Seoladh múrphictiúir agus Taispeáint Scannáin mar chuid de Chruinniú na nÓg 2019

Tá Rural Murals lonnaithe i gContae Laoise agus deis dá réir cíoradh a dhéanamh ar chomhthéacsanna maidir leis an ailtireacht, an oidhreacht agus an pobal. Cuireann saothair múrmhaisiúcháin a choimisiúnú faoin gclár Éire Ildánach i gContae Laoise ar ár gcumas athscrúdú a dhéanamh ar scéalta, treisiú leo i gcultúr comhaimseartha an lae inniu agus maitheas a dhéanamh maidir le hathbheochan agus cruthú áiteanna i mbailte móra agus ar shráidbhailte an chontae.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Catherine Casey

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Ann Lawlor

Bainisteoir Tionscadail maidir le hÉire Ildánach i gContae Laoise

Teagmháil

Donal Brennan

Stiúrthóir Seirbhíse

Teagmháil

Carmel McNicholl

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

Bernie Foran

Leabharlannaí Contae

Teagmháil

Rosa Flannery

Comhordaitheoir, Music Generation i gContae Laoise

Bridie Keenan

Oifigeach Ealaíne Cúnta

Teagmháil

Patricia O’Rourke

Oifigeach Cléireachais agus Rúnaí Choiste Chontae Laoise maidir le hÉire Ildánach

Teagmháil

Michelle de Forge

Stiúrthóir Ionad Ealaíne Dhún Másc

Ár Straitéis

Laois.pdf
Íoslódáil