Fighting Words

Cumas cruthaitheachta ‘Fighting Words’

03 Lúnasa 2018
2 nóim á léamh

Tá sé mar aidhm ag Fighting Words cuidiú le leanaí agus le daoine fásta cumhacht a samhlaíochta féin a scaoileadh. Tacaítear leis mar threoirthionscadal faoi scéim an chláir Éire Ildánach 2018/19.

Is eagraíocht dhinimiciúil a dhíríonn ar an scríbhneoireacht chruthaitheacha é Fighting Words agus a spreagann daoine de gach aois, idir óg agus aosta. Bunaíodh é sa bhliain 2007, agus anois tá ocht gcraobh dá chuid i mBaile Átha Cliath, Béal Feirste, Dún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Ciarraí, Corcaigh agus Cill Mhantáin.

Tá sé mar aidhm ag Fighting Words leanaí agus daoine óga a chumhachtú, mar aon le daoine fásta nach raibh deiseanna acu nuair a bhí siad óg, agus a chur ar a gcumas cumhacht agus acmhainneacht a samhlaíochta a aithint; tá blaiseadh anseo de chúpla rud a dhéanann Fighting Words chun tacú leis na daoine sin agus atá beartaithe don todhchaí.

An mhí seo caite, d’oibrigh an eagraíocht i gcomhar le DCU University of Sanctuary – teideal a chuirtear ar an ollscoil mar gheall ar a tiomantas fáilte a chur roimh lucht iarrtha tearmainn agus dídeanaithe ar an gcampas – ar chlár nuálach píolótach. Chuir siad ceardlanna ar an amharclannaíocht ar siúl in éindí agus iad dírithe ar lucht iarrtha tearmainn a bhfuil cónaí orthu i gcóras an tsoláthair dhírigh. Bhí deis ag rannpháirtithe tríd an gclár píolótach seo, a gcumas cruthaitheachta a úsáid trí amhráin agus scripteanna a scríobh, ag cruthú carachtar agus ag baint triail as an gcumadóireacht lom láithreach.

Reáchtáil Fighting Words ceardlanna ar an amharclannaíocht in Amharclann an Gheata in éineacht le DCU i mí Iúil agus iad dírithe ar lucht iarrtha tearmainn a bhfuil cónaí orthu i gcóras an tsoláthair dhírigh.

Tá Fighting Words ag súil lena líonra a shíneadh agus aonaid a bhunú i Loch Garman, sa Chlár, i nDoire, i Luimneach agus sa Lú mar thoradh ar na cláir rathúla a reáchtáladh le déanaí i gCill Mhantáin agus i mBéal Feirste agus na ceardlanna píolótacha a cuireadh ar siúl i gCill Dara. Níl aon dabht ach gur deis iontach é seo do dhaoine a chónaíonn sna contaetha sin ar mhaith leo a bheith ina scríbhneoirí.

Beidh cláir na heagraíochta ar scríbhneoireacht drámaí a bhfuil an-cháil orthu ar siúl go luath arís agus cuirfear na cláir sin ar fáil do níos mó scríbhneoirí féideartha ar fud na tíre. Tá an clár seo a bhfuil clú agus cáil air á reáchtáil in Amharclann na Mainistreach le sé bliana anuas agus sínfear an clár sa bhliain 2019 i gcomhpháirtíocht le Youth Theatre Ireland agus beidh sé ar siúl i níos mó amharclann ar fud na tíre. I measc na n-amharclann a glacfaidh páirt sa chlár seo tá The Everyman agus Graffiti Theatre Company i gCorcaigh, Halla an Línéadaigh i Maigh Eo agus amharclann Hawk’s Well i Sligeach.

Cuireadh tús le comhpháirtíocht shuimiúil idir Fighting Words agus Institiúid Oideachais DCU ag tacú le ceann de phríomhaidhmeanna de chuid Éire Ildánach, chun Cumas Cruthaitheach gach Linbh agus Duine Óig a Chumasú. Le tacaíocht ón Roinn Oideachais agus Scileanna, atá ar cheann de na comhpháirtithe is mó atá ag an gclár Éire Ildánach, oibreoidh an dá eagraíocht le chéile leis an tionchar dearfach a d’fhéadfadh a bheith ag cur chuige Fighting Words ar earnáil an oideachais a fhiosrú, agus iad ag oibriú ón mbonn aníos le hoiliúint múinteoirí.

Mar eagraíocht spreagúil, nuálach agus chruthaitheach, tá Fighting Words ar cheann de na heagraíochtaí éagsúla ar fud na tíre a chumhachtaíonn daoine le scileanna cruthaitheachta ionas go mbeidh siad níos acmhainní agus rathúla agus iad ag treorú a saolta féin.

Faigh tuilleadh eolais ar fightingwords.ie