Skip to main content
Photo: Barry Cronin www.barrycronin.com


Nuacht

Déanann 31 Údarás Áitiúil gealltanas Straitéisí nua Cultúir agus Cruthaitheachta Éire Ildánach a Chur i bhFeidhm

Scroll
min read

Déanann 31 Údarás Áitiúil gealltanas Straitéisí nua Cultúir agus Cruthaitheachta Éire Ildánach a Chur i bhFeidhm

min read

23/02/23

Déanann 31 Údarás Áitiúil gealltanas Straitéisí nua Cultúir agus Cruthaitheachta Éire Ildánach a Chur i bhFeidhm

Inniu, d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán Catherine Martin TD agus an tAire Stáit le freagracht as Rialtas Áitiúil agus Pleanáil Kieran O’Donnell TD rolladh amach 31 Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 31 Údarás Áitiúil Éire Ildánach ( 2023-2027) ag ócáid i dTeach Bhán na Feirme i bPáirc an Fhionnuisce ar an 23 Feabhra 2023.

Tacaíodh leis an bhfógra in eochairóráid leis an staraí Myles Dungan agus le ceol ón amhránaí Úcránach Maryna Odolska.

Straitéisí nua Cultúir agus Cruthaitheachta

  • Leithdháileadh €29,891,573.00 ar thionscadail Údaráis Áitiúla Éire Ildánach ó 2017 i leith
  • Leithdháilfear €161,161.00 ar gach contae do thionscnaimh Éire Ildánach 2023 (€236,161.00 do na ceithre údarás i mBaile Átha Cliath)
  • Tá na straitéisí nua ag teacht le tuairimí an phobail maidir le hathrú aeráide, inrochtaineacht agus an Ghaeilge

Léiríonn na straitéisí nua spriocanna cruthaitheachta na bpobal ar fud na tíre a gheobhaidh tacaíocht ó Chlár Éire Ildánach 2023-2027. Díreofar níos mó ar shláinte agus folláine, ar thionscail chruthaitheacha, ar ghníomhaíocht aeráide, ar fhorbairt na Gaeilge agus ar inbhuanaitheacht shóisialta. Tabharfar tosaíocht freisin do dheiseanna cruthaitheacha a fhorbairt do phobail imeallaithe agus dóibh siúd atá i mbaol míbhuntáiste.

Anuraidh rinne foirne Cultúir agus Cruthaitheachta na n-údarás áitiúil athbhreithniú ar na bunstraitéisí a cuireadh i dtoll a chéile in 2017 agus rinne siad athruithe inar léiríodh na tosaíochtaí atá ag teacht chun cinn dá bpobail. Chuir gach foireann moltaí ó pháirtithe leasmhara pobail san áireamh a spreagfadh daoine chun dul i ngleic lena n-acmhainneacht chruthaitheach agus iad a chumasú.

In 2017, leagadh amach i gClár Éire Ildánach gealltanas deis a thabhairt do gach duine in Éirinn a gcumas cruthaitheach a bhaint amach. Chun an sprioc seo a bhaint amach cheap gach údarás áitiúil straitéis Chultúir agus Cruthaitheachta a forbraíodh go sonrach chun freastal ar riachtanais a bpobal. Is iad foirne Cultúir agus Cruthaitheachta a cuireadh na straitéisí seo i dtoll a chéile lena n-áirítear oifigigh ealaíon, oifigigh oidhreachta, leabharlannaithe, coimeádaithe músaeim agus gailearaí agus bhí Comhordaitheoir áitiúil Éire Ildánach i gceannas orthu.

Agus í ag labhairt faoin obair a rinne 31 fhoireann Cultúir agus Cruthaitheachta na n-údarás áitiúil, dúirt an tAire Catherine Martin:

Tacaíonn bhur gcuid foirne le tionscnamh na bPobal Ildánach agus cuireann siad ár gcomhiarrachtaí chun cinn. D’éascaigh foirne na n-údarás áitiúil cur chuige comhoibríoch solúbtha maidir le hathmhúnlú a dhéanamh ar an meas a léirítear do chruthaitheacht agus do chultúr laistigh d’údaráis áitiúla. Trí Chlár Éire Ildánach, leanfaidh mo Roinnse ag obair le comhoibrithe ar fud an Rialtais chun cumhacht na cruthaitheachta a léiriú i ngach pobal.

Idir 2017 agus 22 leithdháil Éire Ildánach €29.8 milliún chun tacú leis na mílte tionscnaimh údaráis áitiúil a spreag éiceachóras náisiúnta cruthaitheachta. Bhí 31 Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta na n-údarás áitiúil ríthábhachtach maidir le deiseanna cruthaitheacha a sheachadadh go díreach i bpobail. I mbliana d’fhógair an tAire Martin agus O’Donnell maoiniú €6.1 milliún do thionscnamh Chlár Phobail Ildánacha Éire Ildánach 2023.

Ag teacht le moladh an Aire Martin, dúirt an tAire Stáit Kieran O’Donnell TD:

“Gabhaim buíochas ó chroí leis na foirne Cultúir agus Cruthaitheachta ar fad inár nÚdaráis Áitiúla atá ag obair go dian le míonna beaga anuas chun príomhspriocanna Éire Ildánach a chur chun cinn. Táim ag tnúth mar Aire Stáit nua don Rialtas Áitiúil le taisteal timpeall na tíre chuig gach ceann dár nÚdarás Áitiúil chun na pleananna uaillmhianacha a fheiceáil atá acu chun cruthaitheacht a chur chun cinn. Ní féidir an iomarca tábhachtacha a chur le cumhacht an chultúir; is féidir leis na healaíona agus an cultúr ár n-intinn a oscailt, beocht a chur inár bpobail agus saol gach duine a shaibhriú.

Above: An tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán Catherine Martin TD, agus an tAire Stáit Kieran O’Donnell TD

Reáchtálann an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán Clár Éire Ildánach. Dearadh é chun cruthaitheacht a chur chun cinn mar straitéis le haghaidh folláine, comhtháthú sóisialta agus rathúlacht eacnamaíoch. Is é a phríomh-mholadh ná go gcuireann rannpháirtíocht i ngníomhaíocht chultúrtha agus chruthaitheach folláine an duine aonair, an phobail agus an náisiúin chun cinn. Mar sin cuirtear creat ar fáil sa Chlár inar féidir le daoine in Éirinn a gcumas cruthaitheach iomlán a bhaint amach, trí chomhoibriú a spreagadh, a éascú agus a thacú. Déanann an Roinn a dícheall trí Éire Ildánach tuiscint ar luach na cruthaitheachta de gach cineál a chur chun cinn agus cruthaitheacht a neadú i mbeartas poiblí. Ó 2018 i leith chuir 31 údarás áitiúil níos mó ná 7,500 tionscnamh cruthaitheach ar fáil.

I measc na mbuaicphointí, beidh:

Lása Bhuiríos tríd an bPost. Dhírigh an tionscadal ceardaíochta oidhreachta seo ar cheird thraidisiúnta Lása na Buiríse, tugadh cuireadh don phobal páirt a ghlacadh sa tionscadal trí chlárú chun Pacáiste Lása na Buiríse a fháil go míosúil. Cuireadh bailchríoch ar an tionscadal le taispeántas agus léiriú scannáin i dTeach na Buiríse.

Athshamlaíodh ‘Conair chultúrtha’ nuálaíoch coisithe in Reimagine Letterkenny i gcomhar le Fondúireacht Ailtireachta na hÉireann, agus tá sé mar chuid de phlean athnuachana Leitir Ceanainn 2040 anois.

Is siúlóidí scéil lasmuigh le léamh agus taitneamh a bhaint astu iad dlr Scéal Trails, na chéad chinn dá leithéid i suíomh leabharlainne poiblí in Éirinn. Is í an aidhm ná léitheoireacht a chur chun cinn agus a spreagadh i suíomh lasmuigh, lasmuigh den seomra ranga nó spás leabharlainne. Cuirtear údair agus maisitheoirí Éireannacha chun cinn orthu agus spreagtar rannpháirtíocht ó ghlúin go glúin áit ar féidir le tuismitheoirí, seantuismitheoirí, teaghlaigh agus cairde leabhair a léamh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chlár tionscnaimh Phobail Ildánacha Éire Ildánach téigh chuig Creative Communities.

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

Stay up to date

×