Skip to main content
Newgrange, over 5000 years old World Heritage site, Co Meath

An Mhí

Tá Earnáil an Chultúir i gContae na Mí breá bríomhar agus cuid mhór daoine cumasacha forbheartacha sa chontae. Caomhnaítear agus cothaítear oidhreacht litríochta scríbhneoirí iomráiteacha de leithéid Mary Lavin agus Francis Ledwidge trí dhá Ghradam sa Scríbhneoireacht Chruthaitheacht de chuid Chomhairle Chontae na Mí a chruthú: Gradam Filíochta Francis Ledwidge agus Gradam Gearrscéalaíochta Mary Lavin. Cuidítear le pobal na Gaeltachta sa ról ina gcaomhnóirí ar thraidisiún Gaeilge na linne seo le clár bliantúil imeachtaí trína ndéantar ceiliúradh ar an teanga dúchais i gContae na Mí féin bunaithe ar fhilí na Gaeilge i dtuaisceart na Mí agus faoi anáil dhuine de bhunaitheoirí Chonradh na Gaeilge, agus de bhunadh Átha Buí, an tAthair Eoghan Ó Gramhnaigh. Ar na príomhbhearta straitéise, tá Oifigeach Gaeilge a cheapadh agus cúnamh a thabhairt maidir le Dámh na Mí agus Comharchumann Ráth Chairn le cartlann pobail a chur ar bun agus a choinneáil i bhfeidhm.

Le féilte de leithéid Hinterland, Guth Gafa agus Cruinniú, chomh maith le healaíontóirí cónaitheacha agus scríbhneoirí cónaitheacha, treisítear leis an dúthracht maidir le forbairt leanúnach agus teacht i gcónaí ar an gcultúr cruthaitheachta.

Ealaíontóirí atá croílárnach maidir le tuiscint shainiúil an chontae ar a mbaineann leis agus le muintir an chontae a chur in iúl. Tá an lucht ealaíne agus cruthaitheachta á spreagadh agus á gcothú againn trí pholasaí comhtháite a thabhairt chun cinn maidir le bonn a chur faoi shlí bheatha an ealaíontóra agus pleananna a thabhairt chun cinn maidir le spás stiúideo. Tá na tionscail cruthaitheachta faoi bhláth mar gheall ar mhoil Cruthaitheachta/Cultúir a fhorbairt in áiteanna éagsúla sa chontae – Mol Cruthaitheachta Theach na Cúirte i gCeanannas Mór; clár leathnaithe atá ag an dánlann Toradh; teach Francis Ledwidge; spás ealaíne Dhún Seachlainn. Tá athleagan amach ar na córais reatha maidir le deontais chun dul in oiriúint do riachtanas na n-ealaíontóirí féin, chomh maith le hinfheistíocht airgid san Fhorbairt Ghairmiúil d'Ealaíontóirí, ina bhonn daingean faoi dhúthracht na Comhairle. Tá an dara bliain tagtha den Ghradam Cruthaitheachta do thogra ealaíne poiblí den ardéirim trína gcothaítear an comhar idir daoine nó dreamanna i gContae na Mí agus ealaíontóirí gairmiúla agus eagraíochtaí ealaíne agus an-tairbhe as an scéim.

Tá dul chun cinn á dhéanamh maidir le comhar páirtnéireachta le Printworks Studios i gCeanannas chun an chéad ionad clóchuradóireachta in Éirinn a chur ar bun agus ceiliúradh a dhéanamh ar an ealaín a bhaineann le litreoireacht agus teacht i dtír ar an stair faoi leith a bhaineann le saothrú na peannaireachta i gCeanannas. Tagann sé go maith leis an obair i gCeanannas ar Chruthú Áiteanna Cruthaitheachta trína gcruthaítear spásanna poiblí den scoth bunaithe ar acmhainní áitiúla agus trína gcuirtear le caighdeán an tsaoil, le barr maitheas an duine agus leis an mórtas áite.

Image ALT text

Club Bláthanna agus Gairdín Dhún Búinne

Tugann Club Bláthanna agus Gairdín Dhún Búinne agus an t-ealaíontóir Alan Phelan an ealaín a bhaineann le cóiriú bláthanna agus le grianghrafadóireacht le chéile i mbailiúchán ar leith. Chaith Club Bláthanna agus Gairdín Dhún Búinne naoi mí ag obair i stiúideo an ealaíontóra i Stiúideonna Bharra an Teampaill in éindí le Alan, ag roinnt a gcuid saineolais d'fhonn an stair dearmadta a bhaineann le cóiriú bláthanna agus le grianghrafadóireacht a fhiosrú.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Ciaran Mangan

Comhordaitheoir Éire Ildánach & Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Jackie Maguire

Príomhfheidhmeannach

Teagmháil

Frances Tallon

Leabharlannaí Sinsearach Feidhmiúcháin

Teagmháil

Tom French

Leabharlannaí Staidéar Áitiúil

Teagmháil

Gerardette Bailey

Oifigeach Ealaíon an Chontae

Teagmháil

Loreto Guinan

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Robert Miles

Oifigeach Caomhantais

Teagmháil

Belinda Quirke

Stiúrthóir, Ionad Ealaíon an Ghrianstaid

Teagmháil

Barry Lynch

Stiúrthóir Seirbhísí

Teagmháil

Ár Straitéis

Is ábhar mórtais ag Comhairle Chontae na Mí a bheith chun tosaigh maidir le cuidiú le cúrsaí ealaíne, oidhreachta agus litríochta i gContae na Mí ar bhealach a chinntíonn caidreamh dáiríre le cúrsaí cultúir, aidhmeanna faoi Éire Ildánach a thabhairt i gcrích agus deiseanna rannpháirtíochta ag saoránaigh an chontae. ...

Caomhnófar agus cothófar an oidhreacht cultúir agus litríochta agus déanfar scríbhneoirí nua a spreagadh agus a chothú le linn dóibh a bheith ag teacht chun cinn. Féachfar leis an gcultúr a bheith ina ghné lárnach d'obair an údaráis áitiúil agus le daoine gairmiúla a cheapadh chun seirbhísí cultúir slánchóirithe a chur ar fáil de réir mar a bheadh leagtha amach ag Éire Ildánach. Tá de rún againn an lucht ealaíne agus cruthaitheachta a chothú i mbun a gcuid saothair le cúnamh airgid, taighde agus forbairt ghairmiúil, spás oibre agus obair bolscaireachta. Cuirfear leis an infreastruchtúr cultúir agus cruthaitheachta d'fhonn tionscnaimh áitiúla, gairmiúla, amaitéaracha agus pobail a chothú agus buntáiste a chruthú a mbíonn tairbhe ag an uile dhuine as maidir le caighdeán an tsaoil agus cúrsaí eacnamaíochta.

Meath.pdf
Íoslódáil