Skip to main content

The Lullaby Project- amhráin á gcanadh maidir le tarracóirí agus iománaíocht.

The Lullaby Project

Thug Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe agus Groundswell Arts faoi chlár ceoil trí ráithe in dhá ionad réamhscolaíochta i nGaillimh mar chuid de thogra píolótach a raibh cúnamh taca ina leith ó Éire Ildánach.

Bhí de chuspóir leis an Lullaby Project leas a bhaint as an gceol chun cur le sláinte mhothúchánach na leanaí, na dtuismitheoirí agus na ndaoine a oibríonn in ionaid réamhscolaíochta agus treisiú leis an misneach iontu – chomh maith le hamhrán a 'bhronnadh' ar gach teaghlach a ghlac páirt sa togra.

Is léir ó thorthaí taighde go gcothaítear forbairt teanga agus caidreamh sóisialta le páirt a ghlacadh go fuinniúil rialta i gcúrsaí ceoil.  Tugann an Lullaby Project deis smaoineamh a dhéanamh faoin tionchar chun sochair a fhéadann a bheith ón gceol ar fhoghlaim agus ar fhorbairt an linbh ar fud na réimsí go léir.

Faoin Lullaby Project, cuirtear chuig déanamh amhráin ar bhealach a threisíonn leis an gceangal idir tuismitheoirí/cúramóirí agus na leanaí, agus idir an lucht oideachais agus na teaghlaigh.  Tugtar deis freisin do na tuismitheoirí eolas níos fearr a chur ar an ionad Luathóige agus saineolas na dtuismitheoirí féin ar na modhanna is fearr inar féidir bonn treise a chur faoi fhorbairt agus faoi fhoghlaim an linbh a admháil agus a chur i gcomhar.

I mbun oibre dóibh le leanaí óga in áiseanna cúraim leanaí sa Ghort agus i nGaillimh, chruthaigh Eoghan Burk agus Ruth Dillon, cumadóirí amhrán arna n-oiliúint ag Groundswell Arts, amhráin phearsanta faoi tharracóirí agus faoin iománaíocht i gcomhar leis na daoine óga.

Chuir foireann Groundswell an modh oibre atá acu i láthair freisin do cheathrar a oibríonn le leanaí luathóige.

Bhí an tionscadal píolótach seo bunaithe ar thraidisiún láidir an cheoil i nGaillimh agus díríodh aird ar mhodhanna ina dtreisíonn agus a gcothaíonn ceol le linn na mblianta luathóige an leanbh, ina spreagtar soicheall agus fáilte roimh dhaoine eile agus ina nasctar ceangal buan leis an teaghlach.

Tar éis cúnamh tionscanta a fháil ón gCiste Náisiúnta Cruthaitheachta, tá cistíocht aimsithe ó shin ag Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe faoi chiste de chuid Tusla maidir le Rannpháirtíocht na dTuismitheoirí ionas gur féidir an togra a leathnú agus oibriú le teaghlaigh de chuid an Lucht Siúil i nGaillimh, bunaithe ar thraidisiún láidir scéalaíochta agus amhránaíochta agus ar dhlúthcheangal idir tuismitheoirí agus a gcuid leanaí i measc an phobail.

Bhí an Lullaby Project ina chuid den cheiliúradh ar Chruinniú na nÓg 2019!

www.galwaychildcare.com

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil