Skip to main content
Reimagine Irish Architecture Foundation (IAF) Launch

Náisiún
Ildánach

An chaoi a gcuidíonn an Tionscadal Reimagine le sráidbhailte agus bailte barr feabhais a bhaint amach

Ba chóir go bhféadfadh gach duine in Éirinn mothú go bhfuil sé sábháilte, go bhfuil baint aige le háit agus go bhfuil sé ar a shuaimhneas ina thimpeallacht tógtha, agus tá sé ríthábhachtach d'obair Reimagine an tuiscint seo, go bhfuil baint ag duine le háit, a chomhchruthú.

Is clár comhfhorbartha áite é Reimagine, a oibríonn le pobail ar fud na hÉireann chun réitigh ar fhadhbanna nó ar dheiseanna atá aitheanta acu ina gceantar féin, a aimsiú agus a dhearadh le chéile.

Cuireann Reimagine ailtirí agus comhpháirtithe áitiúla le chéile, le go mbeidh ról gníomhach ag na pobail i bhforbairt a gcomharsanachtaí, a sráid-dreacha, a bpáirceanna, a sráidbhailte agus a mbailte. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh ról lárnach ag an tuiscint áitiúil agus ag an eolas intuigthe sna réitigh dearaidh deiridh, ionas go n-aireoidh na pobail go bhfuil cumhacht agus úinéireachta acu agus sa chaoi go mbeidh siad mórtasach.

Aithnímid an ról tábhachtach atá ag ailtirí, mar chainéal idir na pobail a bhfuil spéis acu san áit agus an dream a dhéanann na cinntí a théann i bhfeidhm ar a dtaithí saoil. Ba chóir go bhféadfadh gach duine in Éirinn mothú go bhfuil sé sábháilte, go bhfuil baint aige le háit agus go bhfuil sé ar a shuaimhneas ina thimpeallacht tógtha, agus tá sé ríthábhachtach d’obair Reimagine an tuiscint seo, go bhfuil baint ag duine le háit, a chomhchruthú.

I rith 2019 agus 2020 d’oibríomar le pobail i nDún Droma, i dTamhlacht, i gCill Rois, i gCeanannas, i Maothail, i Leitir Ceanainn agus i mBaile Locha Riach:

Tamhlacht, Co. Bhaile Átha Cliath: Dhírigh ‘Melt the Walls’ ar Chearnóg Sheomra na Comhairle a fheabhsú don dream atá ina gcónaí ann trí shuiteáil shealadach, a nasc é leis na foirgnimh chultúir máguaird. Ailtirí: OBFA

Cill Rois, Co. an Chláir: D’oibrigh SAUL IU le Foireann Bhaile Chill Rois chun fís nua a chruthú don bhaile. Foireann Ailtireachta: Saul Intelligence Unit.

Maothail, Co. Liatroma: Bhain an tionscadal seo le bheith ag obair leis an bpobal chun deiseanna le haghaidh cóiríocht do turasóirí ar chostas íseal sa cheantar, a aithint. Ailtire: Ciara Reynolds.

Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe: Through Thinning Landscapes. Thug suiteáil ailtireachta feadh ‘The Walks’ i mBaile Locha Riach cuireadh don phobal a machnamh a dhéanamh ar an todhchaí ó thaobh na bithéagsúlachta de. Ailtirí: BothAnd.

Ceanannas, Co. na Mí: Chuaigh an tionscadal seo i dteagmháil leis an bpobal chun todhchaí na bhfoirgneamh oidhreachta, ó thaobh an dearadh leathan uirbeach de, a mheas.

Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall: Ceantar Cultúir Leitir Ceanainn. Ba í aidhm an tionscadail seo na foirgnimh chultúir atá ann cheana féin i mbaile Leitir Ceanainn a nascadh le chéile níos fearr, chun Ceantar Cultúrtha a chruthú. Ailtirí: Pasperakis Friel.

Tá tacaíocht faighte ag an tionscadal Reimagine ó Chiste Náisiúnta Cruthaitheachta Chlár Éire Ildánach.

Lean an nasc chun tuilleadh a fhoghlaim faoin tionscadal tábhachtach seoIrish Architecture Foundation

 

IAF ReImagine Ireland

Open Video

B'fhéidir go dtaitneodh seo leat…

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil