Old couple on a bench looking out to sea

Ag maireachtáil níos faide agus níos folláine: Head Space 2018

25 Aibreán 2018
4 nóim á léamh

Siompóisiam dhá lá i gColáiste na Tríonóide ina bhfiosraítear sláinte inchinne agus néaltrú go cruthaitheach, ón 27-28 Aibreán.

Seachas díreach caitheamh leo mar chaitheamh aimsire, faoiseamh ó bhrú nó gníomhaíochtaí seach-churaclaim, d’fhéadfadh buntáistí móra millteacha gabháil i ndáiríre le cúraimí cruthaitheacha chomh fada is a bhaineann sé lenár sláinte inchinne agus le moill a chur ar néaltrú. Meastar go méadóidh an t-ionchas saoil ar an meán go dtí 90 bliain d’aois faoin mbliain 2030, agus ní haon ionadh é mar sin go bhfuil saineolaithe sláinte ag imscrúdú an chaoi a bhfuilimid ag dul in aois agus an tacaíocht is dóigh a theastóidh uainn agus muid ag teannadh ar aoiseanna móra den chéad uair riamh.

Déantar iniúchadh i siompóisiam mhí Aibreáin, Head Space 2018, cibé an féidir linn maireachtáil níos faide agus níos fearr agus é d’aidhm leis leas a bhaint as na forbairtí eolaíochta agus cruthaitheacha a rinneadh go dtí seo i réimse na sláinte inchinne agus an néaltraithe. Á óstáil ag Creative Aging International i gcomhar le Clár Éire Ildánach, is féidir le haon duine cuairt a thabhairt ar an siompóisiam agus beidh éagsúlacht mhór cainteoirí i láthair ann agus iad ag labhairt faoi thopaicí éagsúla. Dírítear ar dhá théama ar leithligh ar feadh dhá lá an tsiompóisiam; tabharfar cuntas Dé hAoine, 27 Aibreán, ar chríoch agus ar ghníomhaíocht reatha sa réimse, agus caithfear súil Dé Satharn, 28 Aibreán, ar smaointeoireacht atá ag teacht chun cinn agus ar mhóimintim atá ag dul i méid.

Ar cheann de bhuaicphointí chlár na hAoine (3.45-4.45pm) pléifidh Kate de Medeiros as Ollscoil Miami, an Dochtúir Austin O’Carroll, agus Des O’Neill, Ollamh le Geirinteolaíocht Leighis, Coláiste na Tríonóide, an Lárionad Náisiúnta Ealaíon agus Sláinte, Ospidéal Thamhlachta cruthaitheacht, aois agus folláine. Tá an clár faoi chathaoirleacht chomhbhunaitheoir Creative Aging International Dominic Campbell, agus iarrtar ag an seisiún ‘Más fearr an cultúr ná straitéisí, cén chaoi a bhféadfaidh an t-athrú cultúir sin tarlú?’.

Rinneadh imscrúdú i staidéar taighde Kate de Medeiros ar an mbrí atá le háit agus maireachtáil i d’aonar; cairdis i measc daoine atá ag maireachtáil le néaltrú; fulaingt, borradh agus aos priacail; mar aon le spraoi teanga sna healaíona rannpháirteacha. Bhí spreagadh ag slí bheatha Austin O’Carroll óna chuid iarrachtaí rochtain a fheabhsú do phobail a dtéann imeallú nó díothú cúram sláinte príomha d’ardchaighdeán i bhfeidhm orthu. Is speisialtóir i leigheas geiriatrach agus stróc é an tOllamh Desmond O’Neill. Tá a chleachtas agus a chuid taighde dírithe ar aosú agus néareolaíocht, agus an chaoi a mbíonn siad ag idirghníomhú leis na daonnachtaí.

Déantar iniúchadh i siompóisiam mhí Aibreáin, Head Space 2018, cibé an féidir linn maireachtáil níos faide agus níos fearr agus é d’aidhm leis leas a bhaint as na forbairtí eolaíochta agus cruthaitheacha a rinneadh go dtí seo i réimse na sláinte inchinne agus an néaltraithe.

Dé Sathairn (10.30-11.45am), déanfar iniúchadh ar an gcruthaitheacht mar uirlis i straitéis féinleasa agus déanfaidh na cainteoirí Kevin O’Shanahan, Cúram Sláinte Pobail Chorcaí agus Chiarraí/MusicAlive; David Slater, Entelechy Arts; agus Lenny White, an Bearbóir Soghluaiste atá Cairdiúil don Néaltrú, plé ar chuir chuige chruthaitheacha agus nuálacha ó dhearcthaí áitiúla.

Is Altraspeisialtóir Cliniciúil i meabhairshláinte agus na healaíona é Kevin O’Shanahan. Is comhbhunaitheoir MusicAlive é Kevin freisin, dream a sholáthraíonn tionscadail nuálacha ealaíon agus sláinte i réimsí na meabhairshláinte agus cúraim do dhaoine aosta. Is é David Slater stiúrthóir ealaíne Entelechy Arts, Londain agus é ar dhuine de chomh-ailtirí Meet Me at the Albany a bhfuil gradaim buaite aige, clár a thacaíonn le daoine scothaosta atá ina n-aonar chun comhoibriú le healaíontóirí chun saothar nua, bríoch a chruthú. Cuireann Lenny White seirbhís bearbóireachta ar fáil do thithe altranais cónaithe, ospidéil, tithe altranais nó d’aon duine a mbíonn deacracht acu féin dul chomh fada leis na seirbhísí.

Chomh maith leis sin, Dé Sathairn (3-4pm), déanfaidh na cainteoirí Michael O’Reilly, Éire Ildánach agus Kate O’Flaherty, Éire Fholláin, imscrúdú ar an gcaoi ar féidir linn tógáil ar rudaí atá ag tarlú cheana féin sa tír agus deiseanna a aimsiú chun tuilleadh a dhéanamh. Beidh plé oscailte ar siúl i ndiaidh an tseisiúin sin.

Is dlíodóir é Michael O’Reilly a bhfuil cúlra forleathan aige i gcleachtas dlí, na healaíona agus cultúr, forbairt beartais, comhairleoireacht pholaitiúil, rialachas agus pleanáil straitéiseach. Tá Kate O’Flaherty i gceannas ar Shláinte agus Folláine sa Roinn Sláinte. Déanann sí comhordú ar chur i bhfeidhm an Chreata Éire Fholláin, mórthionscnamh faoi stiúir an Rialtais atá dírithe ar shláinte agus folláine a fheabhsú.

In éineacht leis na díospóireachtaí cuimsitheacha a bheidh mar chuid de sceideal Head Space, taispeánfar roinnt de thionscnaimh Nascann Cultúr (BÁC) agus na Comharsanachta Náisiúnta de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath freisin. Léireoidh Tonnta Vocal Ensemble agus Ionad Cúram Cónaithe Hollybrook Lodge saothar nua leis an gceoltóir Robbie Blake den chéad uair, a cruthaíodh i gcomhar le háitritheoirí Hollybrook Lodge. Taispeánfaidh an t-ealaíontóir Sean Millar agus Ionad Pobail agus Óige Bluebell an píosa saothair atá idir lámha acu freisin. Comhoibreoidh na ceoltóirí Sinéad White agus Cian Finlay leis na hógánaigh as Walk, Baile Bhailcín chun an saothar ceoil atá idir lámha acu a léiriú freisin. 

Féach ar an sceideal iomlán le haghaidh Head Space 2018 anseo.

Tá imeachtaí Head Space 2018 saor in aisce ach ní mór duit ticéad a bheith agat, féach ar Event Brite i gcomhair sonraí áirithinte.