Reaimagine

Conas a nochtann Tionscadal Reimagine poitéinseal sráidbhailte agus bailte

16 Lúnasa 2019
Léamh 3 nóiméad

Tá pobail áitiúla thar timpeall na hÉireann ag glacadh páirte i dtionscadal nua chomhfhorbairt áite le acmhainneacht a mbailte agus sráidbhailte a réalú. Cén duine atá aithne níos fearr acu ar an mbaile ná atá ag na daoine atá ina gcónaí ann?

Ag tús 2019, chuir Foras Ailtireachta na hÉireann cuirí chuig pobail ag cur fáilte rompu páirt a ghlacadh i dtionscadal nua ailtireacht agus deartha, stiúrtha ag an bpobal, le forbairt a dhéanamh ar a gceantair áitiúla. I ndiaidh dóibh sraith ceardlanna a chur ar siúl le cónaitheoirí agus grúpaí phobail, roghnaíodh sé bhaile trasna na tíre le páirt a ghlacadh sa chlár, Reimagine... Tháinig malgamú de chomhairlí contae, ailtirí, dearthóirí uirbeacha, pleanálaithe agus baill phobail áitiúla lena chéile agus d'oibrigh siad gan stad le tionscadail dearthóireachta agus ailtireachta a chur ar bun ina n-áiteanna féin, saincheaptha dá n-áiteanna féin.

Bhain siad athearraíocht as foirgnimh as úsáid agus rinne siad athchóiriú ar chearnóg an bhaile, tá an clár Reimagine… ag obair i dtreo fhorbairt phleananna fad-téarmacha trasna bailte agus sráidbhailte na hÉireann. Mar chuid den 30 tionscnaíocht Chlár Cruthaitheacht Náisiúnta atá ag Creative Ireland, is í an aidhm atá ag an tionscadal ná cumhacht a thabhairt dá chónaitheoirí le hathruithe dearfacha a chur i bhfeidhm ina gceantair áitiúla agus comhoibriú trasearnála a chur chun cinn trasna roinnt earnáil éagsúla.

Tá an tionscadal Reimagine… ag obair faoi láthair le sé thionscadal éagsúla atá dírithe ar úsáid spásanna agus ceantair áitiúla;

  • Tamhlacht, Co Átha Cliath: Díreoidh 'Melt the Walls' ar dhul chun cinn Chearnóg Sheomra an Chomhairle i measc a chónaitheoirí áitiúla le suiteán sealadach, á nascadh leis na foirgnimh cultúrtha thar timpeall air;
  • Cill Rois, Co an Chláir: Aidhm an tionscadail seo ná plean fadtéarmach agus fís don bhaile a fhorbairt, go mbeidh an tionchar is fearr aige do na cónaitheoirí agus gnóthaí áitiúla;
  • Maothail, Co Liatroma: Oibríonn an tionscadal seo i gcomhpháirt leis an bpobal ag forbairt fhoirgnimh as úsáid le lóistín ar chostas íseal a chruthú do dhaoine atá baint acu le spóirt sa cheantar;
  • Baile Locha Riach, Co na Gaillimhe: Bainfidh an tionscadal seo le struchtúr ailtireachta a chruthú ar 'The Walks' i mBaile Locha Riach.
  • Ceanannas, Co na Mí: Déanfaidh an tionscadal seo féidearthachtaí a fhiosrú maidir le foirgneamh fholmha sa bhaile a athchóiriú ionas go mbéidís in úsáid ag an bpobal arís; agus
  • Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall: is í aidhm an tionscadail seo ná 'pasáiste cultúrtha' do chosaithe a fhorbairt le nasc níos fearr a chruthú idir na foirgnimh cultúrtha atá ann cheana féin.

Beidh roinnt imeacht phobail éagsúla ag tarlúint sna bailte thuasluaite thar na míonna atá le teacht. Ar mhaithe leat páirt a ghlacadh? Lean an nasc seo le tuilleadh eolais a fháil: https://architecturefoundation.ie/news/reimagine/